ค้นหาระยะทางอากาศ

คำนวณระยะทางอากาศในแผนที่

ใส่ชื่อเมือง ชื่อสถานที่หรือ พิกัดสถานที่ในแบบละติจูและลองติจูด lat long format (lat,long) แล้วกด คำนวณระยะทาง เพื่อหาระยะทางระหว่างสถานที่แบบระยะทางอากาศ หรือระยะทางขับรถ แสดงผลหน่วยเป็น กิโลเมตร ไมล์และไมล์ทะเล


ระยะทางอากาศ (ระยะทางระหว่างจุด)
ระยะทางขับรถท่านสามารถลากจุดพิกัดไปยังจุดใหม่ได้เพื่อคำนวรระยะทางใหม่ตามที่ท่านต้องการ

The red line on the map indicates the Great Circle Distance.
The black line is the Rhumb line between the two points.
The blue line indicates the driving distance route.

Distance Calculator Updates

  • ท่านสามารถคำนวณระยะทางด้วนพิกัดแบบละติจูดและลองติจูดดังตัวอย่าง (two Latitude Longitude values)
    "ต้นทาง" พิมพ์ค่า "51.393368,1.439896" และ "ปลายทาง" พิมพ์ค่า "21.4512,14.123"

Distance between cities or 2 locations are measured in both kilometers, miles and nautical miles at the same time.
Air distance is the bird fly distance between two locations which is calculated with the great circle formula.
nmi: is the symbol of nautical miles in distance calculation.