แผนที่ตราด

  • แผนที่ตราด
  • ข้อมูลทั่วไป
  • การเดินทาง
  • งานประเพณี
  • สถานที่ท่องเที่ยว

ตราด เป็นจังหวัดชายแดนเล็ก ๆ สุดด้านชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทย สันนิษฐานกันว่า ”ตราด” เพี้ยนมาจากคำว่า “กราด” ซึ่งเป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ใช้ทำไม้กวาดและรอบเมืองตราดในสมัยก่อนนั้นก็มีต้น “กราด” ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา รัชสมัยพระนเรศวรมหาราช “ตราด” มีชื่อในขณะนั้นว่า “บ้านบางพระ” ใน ร.ศ. 112 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศส ยอมยกดินแดนจังหวัดตราดและเกาะช้างทั้งหมดตั้งแต่แหลมสิงห์ไปจนถึงเกาะกูด รวมทั้งเมืองปัจจันตคีรีเขตร (เกาะกง) ให้แก่ฝรั่งเศส เพื่อให้ฝรั่งเศสถอนทหารออกจากจันทบุรี ต่อมาในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2449 ได้ยอมยกดินแดนเมืองพระตะบอง เสียมราฐ และศรีโสภณ รวมทั้งเมืองปัจจันตคีรีเขตรให้กับฝรั่งเศสเพื่อแลกเอาเมืองตราด เกาะต่างๆ ตั้งแต่แหลงสิงห์ไปจนถึงเกาะกูด กับเมืองด่านซ้ายฝั่งขวาของแม่น้ำโขงคืนมา โดยฝ่ายไทยมีพระยามหาอำมาตยาธิบดี ซึ่งในขณะนั้นเป็นพระยาศรีเทพตำแหน่งปลัดทูลฉลอง กระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าผู้แทนรัฐบาลไทยฝ่ายฝรั่งเศสมีมองซิเออร์รูซโซเรซิดังเป็น หัวหน้าผู้แทนรัฐบาลฝรั่งเศส ได้กระทำพิธีส่งและรับมอบกัน ณ ศาลากลางจังหวัด และฝรั่งเศสยอมถอนทหารออกไป เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2450 ชาวจังหวัดตราดได้ถือเอาวันที่ 23 ของทุกปีเป็นวัน “ตราดรำลึก” วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2484 ช่วงระหว่างสงครามอินโดจีน เรือรบฝรั่งเศสล่วงล้ำน่านน้ำด้านจังหวัดตราด กองเรือรบราชนาวีไทยได้เข้าขัดขวางเกิดการยิงต่อสู้กัน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในนาม “ยุทธนาวีที่เกาะช้าง” โดยฝ่ายไทยสามารถขับไล่ข้าศึกให้ล่าถอยไปได้แต่ต้องสูญเสียเรือรบหลวงไป 3 ลำ คือ เรือรบหลวงสงขลา เรือรบหลวงชลบุรี และเรือรบหลวงธนบุรี รวมทั้งทหารอีกจำนวนหนึ่ง ในวันที่ 17 มกราคมของทุกปี กองทัพเรือจึงถือเป็นวันทำบุญประจำปีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ทหารเรือไทยที่ได้สละชีวิตในการปฏบัติหน้าที่ เพื่อปกป้องแผ่นดินไทยในครั้งนั้น

ตราด อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 315 กิโลเมตร มีพื้นที่ 2,819 ตารางกิโลเมตร

การปกครองแบ่งออกเป็น 7 อำเภอ 38 ตำบล 261 หมู่บ้าน

อำเภอเมืองตราด อำเภอคลองใหญ่ อำเภอเขาสมิง อำเภอบ่อไร่ อำเภอแหลมงอบ อำเภอเกาะกูด อำเภอเกาะช้าง


ทิศเหนือ จดจังหวัดจันทบุรี และราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศใต้ จดอ่าวไทย
ทิศตะวันออก จดราชอาณาจักรกัมพูชา มีทิวเขาบรรทัดเป็น เส้นกั้นเขตแดนตั้งแต่ตอนกลางของจังหวัดลง มาตลอดด้านตะวันออก ระยะทางประมาณ 165 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก จดจังหวัดจันทบุรีที่แม่น้ำเวฬุเป็นเส้นกั้นเขตแดน

จากการที่หมู่เกาะช้างเป็นเกาะซึ่งมีทะเลล้อมรอบทำให้อุณหภูมิบริเวณเกาะช้างเหมาะแก่การพักผ่อน คือ ไม่ร้อนจัด หรือหนาวจนเกินไป สำหรับอิทธิพลจากมรสุมนั้น เกาะช้างได้รับอิทธิพลทั้งจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จากอิทธิพลดังกล่าวทำให้เกิดข้อจำกัดในการเดินทางด้วยเรือบริเวณเกาะช้างคือ ในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ประมาณเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ชายฝั่งด้านตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลมจะเป็นคลื่นลมแรง ไม่สามารถเดินทางด้วยเรือได้ หลังเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงที่มีคลื่นน้อยที่สุด ฉะนั้นการเดินทางไปเกาะช้าง หรือหมู่เกาะต่างๆ ค่อนข้างจะสะดวก พื้นที่บางส่วนของจังหวัดเป็นเกาะอยู่ในทะเลอ่าวไทยโดยส่วนมาก ทำให้ตราดมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทางทะเลอยู่มากโดยมีเกาะถึง 52 เกาะ

การเดินทางภายในจังหวัด (ขึ้นรถได้ที่หน้าตลาดสดเทศบาล)
ตราด-แหลมงอบ ระยะทาง 19 กิโลเมตร รถออกตั้งแต่เวลา 05.00-20.30 น. ค่าโดยสารประมาณ 15 บาท
ตราด-คลองใหญ่ ระยะทาง 75 กิโลเมตร รถออกตั้งแต่เวลา 05.00-20.30 น. ค่าโดยสารประมาณ 35 บาท
ตราด-แหลมศอก ระยะทาง 28 กิโลเมตร รถออกตั้งแต่เวลา 05.00-19.50 น. ค่าโดยสารประมาณ 15 บาท
ตราด-เขาสมิง-บ่อไร่ ระยะทาง 53 กิโลเมตร รถออกตั้งแต่เวลา 05.00-19.10 น. ค่าโดยสารประมาณ 30 บาท
ตราด-เขาสมิง-แสนตุ้ง-ท่าจอด ระยะทาง 24 กิโลเมตร รถออกตั้งแต่เวลา 05.50-19.30 น. ค่าโดยสารประมาณ 15 บาท จากตัวเมืองไปยังสถานที่ต่างๆ สามารถเช่าเหมารถสองแถวราคาแล้วแต่จะตกลงกันตามความเหมาะสม

การเดินทาง

ทางรถยนต์

แผนที่เส้นทางกรุงเทพ-ตราด

ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้ 2 สาย คือ
1. สายบางนา-ตราด (เส้นทางหลวงหมายเลข 3) ผ่านชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ตราด ระยะทางประมาณ 385 กิโลเมตร
2. สายบางนา-ชลบุรี-แกลง-จันทบุรี-ตราด (เส้นทางหลวงหมายเลข 344) ระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร
ทางรถประจำทาง ทางรถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารทั้งแบบธรรมดา และปรับอากาศออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท รถโดยสารปรับอากาศออกจากสถานีเอกมัย ตั้งแต่เวลา 07.00-23.30 น. รถออกทุกชั่วโมง อัตราค่าโดยสารเที่ยวเดียว 140 บาท ไป-กลับ 264 บาท ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 391-4164, 391-2504 นอกจากนี้ยังมีบริษัทเดินรถเอกชนวิ่งบริการ ได้แก่ สหมิตร-เชิดชัยทัวร์ โทร. 391-2237 ตราด โทร. (039) 511062, โชคอนุกูล โทร. 392-7680 ตราด โทร. (039) 511587, ศุภรัตน์ทัวร์ โทร. 391-2331 ตราด โทร. (039) 511481 รถโดยสารธรรมดาออกจากสถานีเวลา 03.00, 05.00, 12.30 และ 23.00 น. อัตราค่าโดยสาร 78 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 391-2504

งานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง วันที่ 17-21 หรือ วันที่ 23 มกราคม บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง ฝั่งอำเภอแหลมงอบ ร่วมกันจัดโดยกองทัพเรือ จังหวัดตราด และอำเภอแหลมงอบ เพื่อระลึกถึงการทำยุทธนาวีของกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2484 ในงานมีริ้วขบวนของส่วนราชการ การทำบุญอุทิศส่วนกุศล และลอยมาลายสักการะดวงวิญญาณทหารเรือที่เสียชีวิตในครั้งนั้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการของกองทัพเรือ และส่วนราชการต่างๆ มีมหรสพสมโภชน์ตลอดงาน
งานวันตราดรำลึก เป็นงานประเพณีที่สำคัญงานหนึ่งของจังหวัด จัดขึ้นในวันที่ 23 มีนาคม ของทุกปี ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่ฝรั่งเศสเข้ายึดครองเมืองตราด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำเนินวิเทโศ บายทางการเมือง ระหว่างประเทศด้วยพระปรีชาสามารถ จนในที่สุดฝรั่งเศสยอมทำสัญญายกเมืองตราดคืนให้แก่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2449 ในงานนี้จะมีริ้วขบวนเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นิทรรศการทางประวัติศาสตร์เมืองตราด การประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน และความบันเทิงอีกหลายรูปแบบ
งานวันระกำหวาน จัดขึ้นประมาณปลายเดือนพฤษภาคม หรือต้นเดือนมิถุนายน บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด ในงานมีการจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการประกวดผลไม้ต่างๆ โดยเฉพาะระกำหวาน และมีการแสดงมหรสพตลอดงาน

 

สถานที่น่าสนใจ ในเขตอำเภอเมือง

วัดบุปผาราม (วัดปลายคลอง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ถนนพัฒนาการปลายคลอง ตำบลวังกระแจะ ออกจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ตรงข้ามโรงพยาบาลตราด เลี้ยวแยกซ้ายมือเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร จะถึงวัดบุปผาราม วัดนี้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2195 ในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง สมัยอยุธยาตอนปลาย สิ่งที่น่าสนใจของวัด คือ พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปเก่าแก่ปางต่างๆ ตลอดจนโบราณสถาน อาทิ หอสวดมนต์ วิหาร หอระฆัง และกุฏิเล็กทรงไทย
วัดโยธานิมิตร หรือวัดโบสถ์ ตั้งอยู่ที่ถนนเทศบาล 4 ตรงสามแยกที่ใกล้กับศาลหลักเมือง วัดนี้เคยใช้เป็นสถานที่ทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการในสมัยที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ทรงมารวบรวมรี้พลที่วัดนี้ภายหลังที่กรุงศรีอยุธยาได้เสียแก่พม่า สิ่งที่น่าสนใจ คือ ภาพจิตรกรรมภายในอุโบสถหลังเก่า
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตั้งอยู่บนถนนหลักเมืองใกล้วัดโยธานิมิตร มีความแปลกจากศาลหลักเมืองอื่นๆ คือ ตัวอาคารก่อสร้างในลักษณะเก๋งจีนสันนิษฐานว่า พระเจ้าตากสินมหาราชเป็นผู้สร้างไว้ เมื่อครั้งมารวบรวมรี้พลกอบกู้เอกราชที่ตราด มีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อฝรั่งเศสยึดเมืองตราดนั้น สังเกตเห็นชาวเมืองตราดพากันไปไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองอยู่เป็นประจำ เลยจะถอนเสาหลักเมืองทิ้ง โดยให้คนไปขุด แต่ถอนเสาหลักเมืองไม่ขึ้น ครั้นเอาช้างมาดึงเสาหลักเมืองก็ไม่ล้มเพียงแต่เอนไปเล็กน้อยซึ่งต่อมาชาวเมืองตราดได้บูรณะให้คงสภาพดี และศาลหลักเมืองนี้เป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดตราดเป็นอย่างมาก
เรสิดังต์กัมปอด ตั้งอยู่บนถนนหลักเมืองในเขตเทศบาลเมืองตราด เป็นจวนผู้ว่าราชการสมัยฝรั่งเศสยึดครองจังหวัดตราด เป็นอาคารสูง 3 ชั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบอาณานิคม เคยใช้เป็นสถานที่ราชการ ปัจจุบันสภาพอาคารค่อนข้างทรุดโทรม
แหลมศอก จากถนนสายตราด แหลมงอบ ไปประมาณ 3 กิโลเมตร จะมีถนนเลี้ยวซ้ายไปบริเวณแหลมศอก ระยะทาง 24 กิโลเมตร แหลมศอกมีหาดทรายที่น่าสนใจ และมีหมู่บ้านชาวประมงที่น่าไปเยือน คือ หมู่บ้านแหลมหินและหมู่บ้านอ่าวช่อ นอกจากนี้บริเวณแหลมศอกยังเป็นที่ตั้งของศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งชาวตราดเคารพสักการะโดยทั่วไป
หาดลานทราย แยกขวาตามเส้นทางไปคลองใหญ่ หลักกิโลเมตรที่ 31-32 ถนนตราด-คลองใหญ่ ตำบลแหลมกลัด เข้าไปประมาณ 10 กิโลเมตร บริเวณหาดมีที่พักไว้บริเวณหาดมีที่พักไว้บริการนักท่องเที่ยว บรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อน
วัดสะพานหิน ตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่ 31-32 ถนนตราด-คลองใหญ่ (ทางหลวงหมายเลข 318) ตามเส้นทางไปคลองใหญ่ มีทางแยกทางซ้ายมือจากถนนเข้าสู่วัด วัดนี้ไม่ปรากฏว่าสร้างในสมัยใด สันนิษฐานว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 100 ปี กลางสระน้ำมีโบสถ์เก่าแก่ และอยู่ห่างวัดประมาณ 1 กิโลเมตร มีสันหินเชื่อมสองฝั่งคลองใช้เป็นทางคมนาคม
ศูนย์สภากาชาดไทยเขาล้าน ตั้งอยู่ถนนตราด-คลองใหญ่ กิโลเมตรที่ 48 ในอดีตสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเป็นศูนย์สภากาชาดไทยเขาล้าน ช่วยเหลือชาวเขมรอพยพ จนเมื่อชาวเขมรอพยพแยกย้ายกันกลับภูมิลำเนา ศูนย์นี้จึงปิดไปเมื่อ พ.ศ. 2529 ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทยเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา จึงได้จัดสร้างศาลาราชการุณย์ เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยโครงการพัฒนาศูนย์สภากาชาดไทยที่บ้านเขาล้าน ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ภายในศาลาราชการุณย์ จะประกอบไปด้วยรูปปั้นจำลองขนาดเท่าของจริงเขมรอพยพในรูปแบบต่างๆ และนิทรรศการพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ส่วนด้านหลังจะเป็นหาดทรายบรรยากาศเงียบสงบ และมีที่พักไว้รองรับสำหรับผู้ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สภากาชาดไทยเขาล้าน โทร. (039) 521-621

สถานที่น่าสนใจ ในเขตอำเภอคลองใหญ่

หาดทรายงาม แยกขวาจากทางหลวงหมายเลข 318 ตรงกิโลเมตรที่ 37-38 เข้าไป 300 เมตร
หาดทรายแก้ว แยกขวาจากทางหลวงหมายเลข 318 ตรงกิโลเมตรที่ 41-42 เข้าไป 200 เมตร
หาดไม้รูด (หาดสำราญ) แยกขวาจากทางหลวงหมายเลข 318 ตรงกิโลเมตรที่ 57-58 เข้าไป 5 กิโลเมตร ทางลงหาดอยู่หน้าศาลาประชาคม มีบังกะโลให้เช่า
หาดบานชื่น ตั้งอยู่ก่อนถึงอำเภอคลองใหญ่ ระหว่างกิโลเมตรที่ 59-60 มีทางแยกขวามือเข้าไปอีก 3 กิโลเมตร เดิมชื่อ หาดมะโร ต่อมาเจ้าของได้บริจาคที่ดินบริเวณหน้าหาดจำนวน 14 ไร่ ให้กับทางจังหวัด เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เมื่อปี พ.ศ. 2527 ขณะที่นายทองดำ บานชื่น เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตราด หาดบานชื่นเป็นหาดที่มีทรายละเอียด ขาว คลื่นลมสงบ เล่นน้ำทะเลได้ มีบังกาโลให้เช่าบริเวณชายหาด
ส่วนที่แคบที่สุดในประเทศไทย อยู่ที่บ้านโขดทราย หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเล็ก บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 81-82 มีความกว้างเพียง 450 เมตร มีโครงการสร้างเป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชน
บ้านหาดเล็ก ตั้งอยู่ที่บ้านหาดเล็ก ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ เป็นหมู่บ้านสุดชายแดนประเทศ อยู่ปลายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 318 ห่างจากอำเภอคลองใหญ่ 16 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด 89 กิโลเมตร จากจุดนี้จะมองเห็นทัศนียภาพของประเทศกัมพูชา นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถเช่าเรือไปยังเกาะกงของกัมพูชาได้ อัตราค่าเช่าเรือเหมาลำไป-กลับ ประมาณ 800 บาท หรือ 100 บาท/คน/เที่ยว ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

สถานที่น่าสนใจ ในเขตอำเภอเขาสมิง

วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม และโบราณสถานเขาโต๊ะโมะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านอีเร็ม ตำบลประณีต อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเขาสมิงประมาณ 38 กิโลเมตร การเดินทางไปโบราณสถานแห่งนี้ เริ่มจากทางแยกแสนตุ้งไปตามถนนจินตกานนท์ (แสนตุ้ง-บ่อไร่) ถึงหลักกิโลเมตรที่ 18.5 จะมีทางแยกเลี้ยวซ้ายไปบ้านตาพลาย อีกประมาณ 2.5 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายบ้านนามะขาม บ้านอีเร็ม (ถนน รพช. หมายเลข 11001) ระยะทาง 9 กิโลเมตร จะถึงวัดเมืองเก่าแสนตุ่ม วัดนี้เป็นวัดที่มีความร่มรื่น ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ เหมาะแก่การพักผ่อนและการปฏิบัติธรรม นอกจากนี้ทางวัดยังได้ให้ความร่วมมือกับกรมป่าไม้ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ส่วนบริเวณวัดด้านทิศใต้เป็นที่ตั้งโบราณสถานเขาโต๊ะโมะ ที่คาดว่าสร้างขึ้นในสมัยก่อนพุทธกาล มีความเชื่อว่าใต้พื้นบริเวณโบราณสถานมีสมบัติเป็นแสนตุ่ม อันเป็นที่มาของชื่อวัดแสนตุ่ม โบราณสถานเขาโต๊ะโมะ มีลักษณะเป็นเนินดิน มีต้นไม้ปกคลุม มีแท่งหินวางอยู่เรียงราย หินเหล่านี้มีสีน้ำตาลเข้ม เป็นรูปสี่เหลี่ยมตั้งแต่สี่เหลี่ยมถึงเก้าเหลี่ยม ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ถึง 150 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 15 เซนติเมตร ถึง 20 เซนติเมตร น้ำหนักตั้งแต่ 10 กิโลกรัมถึง 100 กิโลกรัม การวางเรียงซ้อนของหินคล้ายเทวสถานหินบางก้อนเมื่อเคาะจะมีเสียงดังกังวานเหมือนเคาะระฆัง

สถานที่น่าสนใจ ในเขตอำเภอบ่อไร่

น้ำตกเขาสลัดได ตามถนนสายจินตกานนท์ (แสนตุ้ง-บ่อไร่) ประมาณกิโลเมตรที่ 25 มีทางแยกซ้ายไปน้ำตกเขาสลัดได ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร บริเวณรอบๆ น้ำตก มีป่าเขาและธรรมชาติสวยงามเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
ตลาดพลอย เป็นแหล่งผลิตพลอยแดงและโกเมนของภาคตะวันออก ก่อนส่งไปเจียระไนที่จังหวัดจันทบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองตราดประมาณ 65 กิโลเมตร ตลาดพลอยที่น่าสนใจ ได้แก่ ตลาดพลอยหัวทุ่ง ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ่อไร่ 1 กิโลเมตร ตลาดพลอยที่บ้านหนองบอน ตลาดพลอยบ้านสระใหญ่ และบริเวณคลองยอ มีการซื้อขายพลอยระหว่าง 07.00-10.00 น. และ 13.00-15.00 น. ทุกวัน

สถานที่น่าสนใจ ในเขตอำเภอแหลมงอบ

แหลมงอบ อยู่ห่างจากจังหวัดไปตามทางหลวงหมายเลข 3148 ประมาณ 17 กิโลเมตร มีท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 500 เมตร สามารถเช่าเรือไปเที่ยวเกาะต่างๆ ได้เช่น เกาะช้าง เกาะกระดาด เกาะกูด เกาะแรด ฯลฯ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถหาซื้อของที่ระลึกจำพวก กะปิ น้ำปลา กุ้งแห้ง และงอบแบบต่างๆ ได้จากร้านค้าทั่วไปในเขตอำเภอแหลมงอบ
บ้านน้ำเชี่ยว อยู่ห่างจากตัวเมืองไปตามทางสายตราด-แหลมงอบ ประมาณ 8 กิโลเมตร มีชื่อเสียงในการทำงอบ ซึ่งเรียกว่า “งอบน้ำเชี่ยว” อันเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดตราด ที่สืบทอดมาแต่โบราณนอกจากงอบแล้ว บ้านน้ำเชี่ยวยังมีผลิตผลจากการประมง เช่น กะปิ น้ำปลา กุ้งแห้ง ฯลฯ ไว้จำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวด้วย
อ่าวตาลคู่ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3156 เลยทางแยกเข้าเกาะปุยประมาณ 5 กิโลเมตร จะมีทางแยกซ้ายมือเข้าไปอีก 4 กิโลเมตร ชายหาดอ่าวตาลคู่เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อน เพราะมีความสวยงามและอากาศดี ชาวจังหวัดตราดนิยมไปพักผ่อนในช่วงวันหยุด มีร้านจำหน่ายอาหาร
เกาะปุย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อน ซึ่งแวดล้อมด้วยธรรมชาติงดงาม บรรยากาศร่มรื่นเป็นอิสระ อยู่ใกล้ฝั่ง การเดินทางสะดวกปลอดภัยทุกฤดูกาลที่เกาะปุยประกอบด้วยเนินเขา มีสวนมะพร้าว สมุนไพรนานาชนิดและบ่อดินสอพองที่ได้รับการกล่าวถึงเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสตราด หาดที่เกาะปุยมีลักษณะเลนปนทราย จึงไม่เหมาะสำหรับว่ายน้ำ แต่เหมาะสำหรับผู้ที่รักสงบและต้องการพักผ่อนเงียบๆ การเดินทางไปเกาะปุยควรไปเช่าเรือจากแหลมงอบ หากมีรถเองควรไปขึ้นเรือที่แหลมอวน โดยใช้เส้นทางตราด-แหลมงอบ 15 กิโลเมตร จะมีปั๊มน้ำมัน ปตท. อยู่ทางขวามือแล้วมีทางแยกเข้าทางลูกรังประมาณ 5 กิโลเมตร มีป้ายบอกชื่อแหลมอวนอยู่ทางซ้ายเข้าไป 500 เมตร สามารถหาเรือข้ามฟากไปยังเกาะปุยและมีบริเวณรับฝากรถ ค่าเช่าเรือไป-กลับ แหลมอวน-เกาะปุย เหมาลำประมาณ 200-300 บาท ใช้เวลาเดินทางเพียง 10-15 นาทีเท่านั้น
อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง จัดสร้างขึ้นบริเวณชายทะเลแหลมงอบ มีอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ผันพระพักตร์ไปยังบริเวณยุทะนาวีเกาะช้าง องค์ประกอบของบริเวณมีการจัดบริเวณ และอาคารพิพิธภัณฑ์คล้ายเรือรบอนุสาวรีย์เป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดตราด และเมืองใกล้เคียง จะมีงานฉลองระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม ของทุกปี จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงการทำยุทธนาวีของกองทัพเรือไทย

สถานที่น่าสนใจ ในเขตกิ่งอำเภอเกาะช้าง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่สี่ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 650 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะต่างๆ 47 เกาะเรียงรายตั้งแต่เขตอำเภอแหลมงอบ อำเภอเมือง และอำเภอคลองใหญ่ เกาะที่สำคัญที่สุด คือ เกาะช้าง นอกจากนี้ยังมีเกาะอื่นๆ ที่ยังคงสภาพความสวยงามตามธรรมชาติได้แก่ เกาะคลุ้ม เกาะเหลายาใน เกาะง่าม เกาะไม้ชี้ใหญ่ เกาะหวาย เกาะรัง ฯลฯ ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2525

เกาะช้าง เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ รองจากเกาะภูเก็ต มีเนื้อที่ประมาณ 429 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นเขาสูง มีผาหินสลับซับซ้อน ยอดเขาที่สูงที่สุด ได้แก่ เขาสลักเพชร (สูง 744 เมตร) รองลงไป ได้แก่ เขาจอมประสาท และเขาหอม มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขา อันเป็นบ่อเกิดของต้นน้ำลำธาร ทำให้มีน้ำตกหลายแห่งบนเกาะ ชายหาดที่สวยงาม อยู่ทางด้านตะวันตกของเกาะ บนเกาะช้าง มีประชาชนอาศัยอยู่ถึง 8 หมู่บ้าน ที่ทำการอุทยานฯ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออก ของเกาะช้าง ใกล้คลองธารมะยม ที่ด้านหน้า มีท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ของอุทยานฯ นอกจากนี้ยังมีหน่วยพิทักษ์ อุทยานอีก 3 จุด คือ บริเวณอ่าวคลองสน บริเวณทางเข้าน้ำตกคลองพลู และบริเวณหมู่บ้านสลักเพชร

สถานที่น่าสนใจ บนเกาะช้าง

บริเวณยุทธนาวีเกาะช้าง จุดที่เกิดยุทธนาวีนี้ อยู่ทางตอนใต้ของเกาะช้าง ใกล้อ่าวสลักเพชร เป็นบริเวณที่เกิดการสู้รบ ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ในกรณีพิพาทเกี่ยวกับ เขตแดนทางด้านตะวันออก เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2484 โดยฝ่ายไทย สามารถขับไล่ข้าศึก ให้ล่าถอยไปได้ แต่ต้องสูญเสีย เรือรบหลวง 3 ลำ คือ เรือรบหลวงสงขลา เรือรบหลวงชลบุรี และเรือรบหลวงธนบุรี และทหารอีกจำนวนหนึ่ง ทุกปีในวันที่ 17 มกราคม กองทัพเรือ จึงถือเป็นวันทำบุญประจำปี เพื่ออุทิศส่วนกุศล แก่ทหารเรือไทย ที่ได้สละชีวิต ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อปกป้องแผ่นดินไทย
น้ำตกธารมะยม อยู่หลังที่ทำการอุทยานฯ เดินผ่านสวนผลไม้เข้าไปประมาณ 500 เมตร เป็นน้ำตกขนาดกลาง มี 3 ชั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5, 6, 7 และ 9 เคยเสด็จประพาสมายังน้ำตกนี้
น้ำตกคลองพลู อยู่ห่างจากอ่าวคลองพร้าว 3 กิโลเมตร จากนั้นต้องเดินป่าอีกประมาณ 20 นาที เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มี 3 ชั้น
น้ำตกคลองนนทรี อยู่ห่างจากบ้านด่านใหม่ตามทางเดินเท้า 3 กิโลเมตร หรือจากที่ทำการอุทยานฯ เป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดเล็ก
บ้านสลักเพชร-บ้านโรงถ่าน เป็นสองชุมชนใหย่ที่สุดบนเกาะช้าง ตั้งอยู่ติดกัน ทางตอนใต้ของเกาะ รอบอ่าวสลักเพชรซึ่งเป็นอ่าวใหญ่ที่สุดบนเกาะมีท่าเทียบเรือหลายแห่ง มีบังกะโล และร้านขายอาหารเล็กๆ สลับกันไป
น้ำตกคีรีเพชร เป็นน้ำตกชั้นเดียว อยู่ห่างจากชุมชนบ้านสลักเพชรผ่านสวนยางเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร
น้ำตกคลองหนึ่ง เป็นน้ำตกขนาดเล็ก อยู่ลึกเข้าไปจากชุมชนสลักเพชร ใกล้น้ำตกคีรีเพชร
หมู่บ้านประมงบางเบ้า เป็นหมู่บ้านประมงที่น่าสนใจ บ้านพักอาศัย ปลูกโดยปักเสาลงในทะเล มีสะพานเชื่อม ติดต่อกันโดยตลอด ชาวบ้านส่วนใหญ่ มีอาชีพประมง ดักหมึก มีบังกะโลที่พัก และแหล่งปะการังใต้น้ำ
อ่าวคลองสน เป็นอ่าวอยู่ทางเหนือสุดของเกาะฝั่งตะวันตก มีบังกะโลอยู่ประปรายใกล้ๆ อ่าวคลองสน มีแนวปะการังใต้น้ำ
หาดทรายขาว เป็นหาดที่มีระยะทางยาวมาก อีกแห่งหนึ่ง มีบังกะโลตั้งอยู่หลายแห่ง มีถนนรอบเกาะ ตัดชิดหาดมากที่สุด

หาดคลองพร้าว-แหลมไชยเชษฐ์ เป็นหาดทราย ที่มีความยาวมาก ติดต่อกับหาดไก่แบ้ หาดทรายบริเวณนี้ มีความลาดมาก สามารถเล่นน้ำได้ มีบังกาโลให้เช่าพักหลายแห่ง ห้องพักที่มาตรฐาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ตอนเหนือสุดของอ่าวคลองพร้าว ติดต่อกับอ่าวไชยเชษฐ์ และแหลมไชยเชษฐ์ ซึ่งมีแหลมหิน มีทัศนียภาพสวยงาม แต่ไม่สามารถเล่นน้ำได้

หาดไก่แบ้ เป็นหาดที่มีความยาวติดต่อกับหาดคลองพร้าว หาดไก่แบ้ เป็นหาดทรายที่มีความลาดพอสมควร สามารถเล่นน้ำได้โดยไม่เป็นอันตราย มีบังกะโลราคาประหยัดให้เช่าหลายแห่ง
หาดทรายขาว อยู่ถัดจากอ่าวสลักคอก พื้นที่โดยรอบเป็นส่วนมะพร้าวและป่า

การเดินทางไปเกาะช้าง
 การเดินทางไปเกาะช้าง จากแหลมงอบ ใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง แล้วแต่จุดใกล้ไกลบนเกาะ ที่จะไปขึ้นฝั่ง สำหรับฝั่งตะวันออกของเกาะ สามารถเดินทาง โดยทางเรือ ได้เกือบตลอดปี ส่วนด้านฝั่งตะวันตกของเกาะ ประมาณเดือน พฤษภาคม-ตุลาคม จะมีลมมรสุม ซึ่งเป็นอุปสรรค ต่อการเดินเรือ จากตัวเมือง บริเวณหอนาฬิกา จังหวัดตราด มีรถสองแถวไปแหลมงอบ ระยะทาง 17 กิโลเมตร จากแหลมงอบ เช่าเรือไปที่ทำการอุทยานฯ ระยะทาง 8 กิโลเมตร ใช้เวลา 45 นาที มีเรือโดยสาร วิ่งระหว่างแหลมงอบ กับจุดต่างๆ บนเกาะช้าง ทุกวัน วันละ 1-2 เที่ยว อัตราค่าโดยสาร คนละ 50-70 บาท หรือเช่าเหมาเรือ ไป-กลับ ราคาประมาณ 800-2,500 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทาง หากเหมานำเที่ยวรอบเกาะ ราคาประมาณ 3,500 บาท ค้างคืนเพิ่มอีก 1,000 บาท การเดินทางไปเกาะช้าง จากท่าเทียบเรือเกาะช้าง เซ็นเตอร์พอยต์ ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือเปิดใหม่ ของภาคเอกชน ตั้งอยู่บน ถนนแหลมงอบ-แสนตุ้ง สามารถนั่งรถสองแถว สายตราด-แหลมงอบ ไปยังท่านี้ได้ มีเรือโดยสาร และเรือเช่าเหมาลำ ไว้บริการนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางไปเกาะช้าง และหมู่เกาะต่างๆ อัตราค่าโดยสาร ไปเกาะช้างคนละ 80 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. (039) 538056-8

หมู่เกาะต่างๆ ที่น่าสนใจ

เกาะช้างน้อย และ แหลมช้างน้อย อยู่ทางด้านเหนือของเกาะช้าง ท้องน้ำระหว่าง แหลมช้างน้อย กับเกาะช้างน้อย จะมีแนวปะการังอยู่ด้วย
เกาะมันนอก-มันใน เป็นเกาะเล็ก อยู่ตรงข้ามหาดไก่แบ้เมื่อน้ำลดจะมีหาดอยู่รอบ ๆ เกาะ ท้องน้ำบริเวณเกาะมันนอก-เกาะมันใน ค่อนข้างตื้นและมีสาหร่ายสีทองขึ้นเป็นจำนวนมาก
เกาะคลุ้ม เป็นเกาะประวัติศาสตร์ จากยุทธนาวี ที่เกาะช้าง เป็นสถานที่แห่งหนึ่ง ที่เหมาะสำหรับการตกปลา และชมทัศนียภาพของลานหิน คือ หินลูกบาต และหินลาดหลังคุ้ม
เกาะเหลายา เป็นเกาะเล็กๆ ตั้งอยู่ใกล้กับเกาะช้าง ประกอบด้วยเกาะเหลายาใน เกาะเหลายากลาง และเกาะเหลายานอก ใช้เวลาเดินทางจากแหลมงอบประมาณ 2.30 ชั่วโมง มีสถานที่พัก คือ เกาะเหลายาพาราไดซ์ ไอซ์ แลนด์ รีสอร์ท มีบังกะโล 24 หลัง ราคา 1,500-1,800 บาท มีเรือของรีสอร์ทบริการ รายละเอียดติดต่อ โทร. (039) 512818, 531838-40
เกาะหวาย เป็นเกาะใหญ่อีกเกาะหนึ่ง ตั้งอยู่ใกล้กับเกาะเหลายา ใช้เวลาเดินทาง จากแหลมงอบประมาณ 2.30 ชั่วโมง หาดส่วนใหญ่เป็นหิน ประกอบด้วยอ่าวใหญ่ๆ ที่มีแนวชายหาดสวยงาม มีแนวปะการังขนาดใหญ่ อยู่ด้านหน้าเกาะ มีสะพานท่าเทียบเรือ ให้นักท่องเที่ยวขึ้นลง มีบ้านพัก และบังกะโลให้เช่า หลายแห่ง
เกาะพร้าว หรือ เกาะทรายขาว อยู่ทางทิศใต้หน้าอ่าวสลักเพชร ใช้เวลาเดินทาง จากท่าเรือแหลมงอบประมาณ 2 ชั่วโมง เป็นเกาะที่มีหาดทรายสะอาด และร่มรื่น ด้วยต้นมะพร้าว มีบังกะโลเปิดบริการ

เกาะง่าม ตั้งอยู่ติดกับเกาะช้าง ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีภูมิประเทศ เป็นภูเขาแฝด 2 เกาะ วางขนานกัน โดยมีโขดทรายขนาดใหญ่ เชื่อมตรงกลาง ชายหาดส่วนใหญ่เป็นหิน มีหาดทรายเล็กๆ 2-3 หาด มีทะเลสาบขนาดใหญ่ 1 แห่ง และเล็ก 1 แห่ง เกิดจากแนวเขา ที่โอบน้ำทะเลไว้ จึงเป็นบริเวณที่ คลื่นลมสงบ การเดินทาง จากแหลมงอบ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

สถานที่น่าสนใจ ในเขตกิ่งอำเภอเกาะกูด

เกาะกูด ตั้งอยู่ที่ ตำบลเกาะกูด เป็นเกาะขนาดใหญ่รองจากเกาะช้าง มีชาวบ้านอาศัยอยู่ เป็นที่ตั้งของน้ำตกคลองเจ้า หรือน้ำตกธารสนุก น้ำตกแห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จประพาส เมื่อ พ.ศ. 2454 ทรงพระราชทานนามเพื่อเป็นที่ระลึกถึงองเชียงสือว่า “น้ำตกอนัมก๊ก” การเดินทางสามารถเช่าเรือได้จากแหลมงอบ ใช้เวลาประมาณ 4.30 ชั่วโมง มีบ้านพักและบังกะโลให้เช่าหลายแห่ง

เกาะหมาก เป็นเกาะขนาดใหญ่มีหมู่บ้านตั้งอยู่ เกาะหมาก อยู่ระหว่างเกาะช้างกับเกาะกูด พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นสวนมะพร้าว มีถนนลูกรังบนเกาะ มีหาดทราย และอ่าวสวยงามหลายแห่ง สามารถหาบ้านพัก และบังกะโลบนเกาะได้ ช่วงที่เหมาะสำหรับท่องเที่ยว คือ ช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงปลายเดือนเมษายน

เกาะกระดาด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของเกาะหมาก มีเนื้อที่ 1,200 ไร่ ลักษณะโดยทั่วไป เป็นพื้นที่ราบ โดยมีเนินเขาอยู่ตรงกลาง มีแนวปะการัง และหาดทรายยาว ขาวสะอาด สามารถเดินถึงกัน ได้รอบเกาะ ที่ได้ชื่อว่าเกาะกระดาด เนื่องจากเดิม มีต้นกระดาดขึ้นอยู่มาก ปัจจุบันยังคงเหลืออยู่บ้าง เกาะกระดาด เป็นเกาะมีโฉนด แสดงว่ามีเจ้าของ ถูกต้องตามกฎหมาย สาเหตุมาจากในสมัยรัชกาลที่ 5 ฝรั่งเศสได้เข้ามาล่าอาณานิคม ในแถบเอเชียอาคเนย์ และพยายามยึดครอง ดินแดนของไทย เกาะกระดาด ก็เป็นที่หมายหนึ่งของฝรั่งเศสด้วย รัชกาลที่ 5 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ออกโฉนดที่ดิน ของเกาะขึ้น การเดินทางจากแหลมงอบ ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง มีเรือของบริษัท กระดาด ไอส์แลนด์ รีสอร์ท บริการมีที่พัก จำนวน 32 ห้อง มีบริการแบบ 2 วัน 1 คืน คนละ 1,800 บาท รวมอาหาร ที่พัก เรือ (ห้องปรับอากาศ) แบบ 2 วัน 1 คืน คนละ 1,600 บาท รวมอาหาร ที่พัก เรือ (ห้องธรรมดา) สนใจติดต่อ โทร. 511145 ต่อเกาะกระดาด หรือ สำรองที่พัก กรุงเทพฯ โทร. 368-2634, 368-2675

เกาะขาม เป็นเกาะเล็กๆ อยู่ใกล้กับเกาะหมาก ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง 30 นาที สิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนเกาะขาม คือ สภาพธรรมชาติ ที่สวยงาม บรรยากาศที่เงียบสงบร่มรื่น น้ำทะเลและหาดทราย ใสสะอาด นอกจากนี้ด้านหลังของเกาะ ยังมีแนวปะการังที่สวยงาม นักท่องเที่ยว สามารถที่จะเช่าเรือ ข้ามไปเกาะหมาก หรือชมทัศนียภาพ บริเวณเกาะหมากได้

เกาะระยั้งนอก เป็นเกาะขนาดเล็กอยู่ตรงข้ามกับเกาะหมาก ประกอบด้วย เกาะระยั้งใน ไม่มีที่พักแรม และเกาะระยั้งนอก มีที่พักไว้บริการนักท่องเที่ยว สภาพโดยทั่วๆ ไปของเกาะระยั้งนอกเป็นเกาะที่เงียบสงบหาดทรายขาว น้ำใสสะอาด

หมู่เกาะกระ เป็นเกาะขนาดเล็ก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ของเกาะหมาก บนเกาะไม่มีที่ราบ พอที่จะอาศัยอยู่ได้ แต่มีสัมปทาน การทำรังนกนางแอ่น ไข่จาระเม็ด และมูลค้างคาว มีโขดหินใต้น้ำ และปะการังน้ำลึกที่สวยงาม
หมู่เกาะรัง เป็นเกาะขนาดเล็กอยู่ห่างจากเกาะหมากไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 6 กิโลเมตร บนเกาะไม่มีที่ราบพอที่จะอาศัยอยู่ได้ มีเฉพาะที่ราบหน้าหาดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น บริเวณรอบๆ หมู่เกาะรัง เหมาะแก่การดำน้ำดูปะการัง

การเดินทางไปเที่ยวเกาะต่างๆ
ท่าเรือแหลมงอบ เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุด และสะดวกที่สุดในการเลือกหาเรือเช่า นอกจากเรือประจำที่ออกเดินทางไปยังท่าต่างๆ บนเกาะช้าง คือ ท่าคลองสน ท่าด่านใหม่ ท่าสลักคอก ท่าธารมะยม และเกาะอื่นๆ เช่น เกาะง่าม เกาะเหลายา เกาะหวาย เกาะหมาก แล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถเช่าเรือไปยังเกาะต่างๆ ได้ ในอัตราวันแรกประมาณ 3,500 บาท วันต่อไปคิดเพิ่มวันละประมาณ 1,000 บาท ติดต่อเช่าเรือได้ที่
คุณแสงจันทร์ สิงหพันธุ์ ห้องอาหารแสงจันทร์ 99/3 หมู่ 1 ชายทะเลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โทร. (039) 597197
คุณสมศักดิ์ ภูระหงษ์ 32 หมู่ 2 ตำบลเกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแหลมงอบ ตั้งอยู่ก่อนถึงสะพานท่าเทียบเรือ ประมาณ 100 เมตร (รับจองที่พัก เรือ และบริการจอดรถ)
ตัวแทนรับจองห้องพักบนเกาะต่าง ๆ และบริการเช่าเรือบริเวณสะพานท่าเทียบเรือแหลมงอบ
ท่าเรือเกาะช้างเซ็นเตอร์พอยต์ เป็นท่าเทียบเรือเปิดใหม่ มีเรือโดยสารและเรือเช่าเหมาลำที่เดินทางไปยังเกาะช้างและเกาะต่างๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (039) 597114, 538054-9
ท่าเรืออ่าวช่อ มีสะพานท่าเทียบเรืออย่างดี และมีเรือประมงให้เช่าเป็นจุดที่ใกล้กับเกาะง่าม เกาะเหลายา และเกาะพร้าว
ท่าเรือคลองใหญ่ เป็นท่าเรือประมงซึ่งเป็นจุดรับส่งปลาขึ้นจากเรือ การหาเช่าเรือไปเกาะต่างๆ ค่อนข้างลำบาก แต่เป็นจุดที่อยู่ใกล้กับเกาะกูด เกาะกระดาด และเกาะหมาก
แผนที่ท่องเที่ยว
แผนที่ตราด