ความฉลาดของบุคคล

  • Tab 1
  • Tab 2
  • Tab 3
  • Tab 4

ความเฉลียวฉลาด และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ความฉลาดของบุคคล

พ่อแม่ทุกคนล้วนอยากให้ลูกฉลาดมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์
ปัจจุบันได้มี การเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ความฉลาดของบุคคล ในแง่มุมต่างๆ ซึ่งทำให้ ผู้ปกครอง สามารถค้นหาแวว อัจฉริยะภาพ ของเด็กได้ หลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดเฉพาะแต่ ความสามารถใด ซึ่งในอดีตเรามักจะคุ้นเคยกับความฉลาดทางเชาว์นปัญญา ซึ่งเรียกว่า ระดับ ไอคิว ( I.Q. )
การวัดไอคิว เกิดขึ้นครั้งแรกในปีค.ศ.๑๙๐๕ โดย นักจิตวิทยา ชาวฝรั่งเศส ที่ต้องการแยกบุคคล ปัญญาอ่อน ออกจาก คนปกติ เพื่อจะได้จัด การศึกษาให้อย่างเหมาะสม โดยใช้การเปรียบเทียบระหว่าง ความสามารถที่ควรจะเป็นกับ อายุสมอง แล้ว คำนวณ ออกมา เป็นเปอร์เซ็นต์
ปัจจุบัน การวัดไอคิวมักใช้ แบบทดสอบ ของ เวล์คเลอร์ ที่เริ่มพัฒนามา ตั้งแต่ปีค.ศ.๑๙๓๐ โดยอาศัย งานวิจัย ของ นักวิชาการ และ นักการทหาร เป็นกลุ่มข้อทดสอบทั้งหมด ๑๑ กลุ่ม เป็นกลุ่มที่ต้องใช้ ภาษาโต้ตอบ ๖ กลุ่ม ไม่ต้องใช้ภาษาโต้ตอบ ๕ กลุ่ม ดังนี้

๑. ข้อมูลทั่วไป เป็นคำถามเพื่อตรวจวัด ความสนใจ ความรู้รอบตัว
๒. ความคิด ความเข้าใจ
๓. การคิดคำนวณ
๔. ความคิดที่เป็นนามธรรม โดยให้หาความเหมือน
๕. ความจำระยะสั้น โดยใช้ การจำจาก ตัวเลข
๖. ภาษาในส่วนของการใช้คำ
๗. การต่อภาพ ในส่วนที่ขาดหายไป
๘. การจับคู่ โครงสร้าง โดยดูจาก รูปร่างหรือลวดลาย
๙. การเรียงลำดับภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ
๑๐. การต่อภาพเป็นรูป ด้วยการต่อจิ๊กซอว์
๑๑. การหาความสัมพันธ์ของตัวเลขและสัญลักษณ์

โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) ศาสตราจารย์ทางการศึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้พัฒนาทฤษฎี ความฉลาดพหุมิติ (Multiple intelligence) ขึ้นเมื่อ ค.ศ.๑๙๘๓ ซึ่งนิยาม ความฉลาดนี้จะไม่จำกัด แค่เพียง ความฉลาดทางเชาว์นปัญญา แต่เป็น ความฉลาด ที่หลากหลาย ๘ ด้านได้แก่

๑. ความสามารถด้านภาษาศาสตร์
๒. ความสามารถเชิงตรรก คณิตศาสตร์
๓. ความสามารถด้านภาพ
๔. ความสามารถเคลื่อนไหวร่างกาย
๕. ความสามารถด้านดนตรี
๖. ความสามารถด้านสังคม
๗. ความสามารถเข้าใจในตนเอง
๘. ความสามารถด้านธรรมชาติวิทยา

การวัดอีคิว เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีมานี้ ไม่มีแบบมาตรฐานที่แน่นอน เป็นเพียงการประเมินเพื่อให้ผู้วัดมองเห็น ความบกพร่องของ ความสามารถทางด้านอารมณ์ที่ต้องพัฒนาแก้ไข กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาแบบประเมิน ความฉลาดทางอารมณ์ โดยประเมินจาก ความสามารถด้านหลัก ๓ ด้านคือ ดี เก่ง สุข ซึ่งแยกเป็นด้านย่อยได้ ๙ ด้าน คือ

๑. การควบคุมตนเอง
๒. ความเห็นใจผู้อื่น
๓. ความรับผิดชอบ
๔. การมีแรงจูงใจ
๕. การตัดสินใจแก้ปัญหา
๖. สัมพันธภาพกับผู้อื่น
๗. ความภูมิใจในตนเอง
๘. ความพอใจในชีวิต
๙. ความสุขสงบทางใจ