กระบวนการ

  • กระบวนการเรียนรู้
  • การพัฒนาตน

กระบวนการเรียนรู้
ทฤษฎีการเรียนรู้ Learning Theory
พุทธิพิสัย Cognitive Domain
จิตพิสัย Affective Domain
ทักษะพิสัย Psychomotor Domain
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behavioral Learning Theories)

ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม (Cognitive Learning Theories)

  • ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยการหยั่งรู้ (Insight Learning)
  • ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการประมวลสารสนเทศ (Information Processing Model of Learning)

ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง (Constructivism)

ศิลปศาสตร์แห่งการเป็นกระบวนกร
รูปแบบการคิด (Cognitive Style) และ รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style)
องค์กรเรียนรู้ Learning Organization

องค์ประกอบด้านสติปัญญา IQ (Intelligent Quotient)
องค์ประกอบด้านความฉลาดทางจริยธรรม และศีลธรรม (Moral Quotient : MQ)
องค์ประกอบด้านความสามารถในการฝันฝ่าปัญหาอุปสรรค AQ (Adversity Quotient)