บุคลิกภาพ

สิ่งที่ควรเรียนรู้เกี่ยวกับมนุษย์

ธรรมชาติของมนุษย์ Human nature

ความต้องการของมนุษย์ Human Needs

บุคลิกภาพ Personality

ทฤษฎีบุคลิกภาพ

ทฤษฎีบุคลิกภาพแนวคิดจิตวิเคราะห์ (Psychodynamic Theories)

ทฤษฎีบุคลิกภาพกลุ่มลักษณะนิสัย (Traits Theory of Personality) แนวคิดนี้อธิบายบุคลิกภาพบุคคลว่า ประกอบไปด้วยมิติหลาย ๆ อย่าง ลักษณะ (Trait) แต่ลักษณะจะแสดงคุณสมบัติหรือ คุณภาพ (Characteristics) ที่แต่ละคนมีมากกว่าบุคคลอื่น ๆ หรือน้อยกว่า คนอื่น ๆ เช่น ความก้าวร้าว ชอบพึ่งพิงผู้อื่น หรือการมองว่าตนเองมีปมด้อย ความเฉื่อยชา ความเข้มแข็ง อ่อนแอ ฯลฯ

แนวคิดทฤษฎีกลุ่มลักษณะแบ่งประเภทบุคลิกภาพ (Type Theory of Personality)

การับรู้เกี่ยวกับตนเอง Perception
ธรรมชาติของมนุษย์
พัฒนาการของมนุษย์ Development Theories
พัฒนาการทางจิตใจ
การเรียนรู้กับบุคลิกภาพ

วิธีการปรับปรุงบุคลิกภาพ

การปรับปรุงบุคลิกภาพขั้นพื้นฐาน : การดูแลร่างกาย, การแต่งกาย, กิริยามารยาท, การยืน, การเดิน, การนั่ง, การพูดจา, การรับประทานอาหาร

การพูด Speech
บุคลิกภาพกับควมสำเร็จ
มโนภาพแห่งตน (Self-Concept)
การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาตนเอง การพัฒนาตน

การวิเคราะห์ตนเอง Self-Analysis
การรับรู้ความสามารถของตนเอง Self Efficacy
ภาพแห่งตน Self Image
The Six Pillars of Self Esteem

ความคิดที่แตกต่าง