การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาตนเอง

การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาตนเอง (Self Development)

อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
p_arporn11@hotmail.com

ในยุคปัจจุบันความสำเร็จขององค์กรมิใช่อยู่ที่การจัดระบบหรือกระบวนการภายใน การนำเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในองค์กรเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ทั้งนี้การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ภายในองค์กร เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญ ซึ่งหลายต่อหลายองค์กรได้เริ่มตระหนัก และให้ความสำคัญกับการสร้าง และปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความรู้ และการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา โดยการปลูกฝังให้พนักงานสามารถแสวงหาความรู้ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง

ดังนั้นแนวคิดเรื่องการพัฒนาตนเอง (Self Development) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learner) จึงเกิดขึ้น มีคำถามว่า ทำอย่างไรให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง? .ไม่ยากคะ ต้องเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กร และตัวพนักงานเอง สำหรับองค์กรควรมีการสร้างบรรยายกาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น เช่น การจัดห้องสมุดเพื่อให้พนักงานแสวงหาข้อมูลข่าวสาร ต่าง ๆ ด้วยตนเอง การจัดชมรมนักอ่านขึ้น การมี Poster เพื่อสื่อสารความรู้ใหม่ ๆ ให้กับพนักงาน เป็นต้น

แต่สำหรับตัวพนักงานเอง การพัฒนาตนเองของพนักงานจะเริ่มจากการปลูกฝังหัวใจของการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นก่อน เพราะหากพนักงานมีใจที่จะ พัฒนาตนเอง อยู่ตลอดเวลา ก็จะทำให้ตัวพนักงานพยายาม ขวนขวายหาวิธี การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ ทั้งนี้แนวทางในการพัฒนาตนเองอีกแนวทางหนึ่งที่พนักงานทุกคนย่อมสามารถทำได้ . แต่อาจไม่ได้คิดถึงนั่นก็คือ การสร้างเครือข่ายของความรู้

การสร้างเครือข่าย (Net Working) จึงเป็นรูปแบบการพัฒนาตนเองอีกรูปแบบหนึ่ง ทั้งนี้การสร้างเครือข่าย หมายถึง การแสวงหาโอกาสเพื่อรู้จักกับบุคคลใหม่ ๆ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลที่พึ่งรู้จัก รวมทั้งการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้อง และไม่เกี่ยวข้องในสายอาชีพหรือแวดวงเดียวกัน

การสร้างเครือข่ายช่วยให้เกิดการพัฒนาตนเองได้อย่างไร? บางคนอาจคิดไม่ถึงว่าการสร้างเครือข่ายนั้นสามารถช่วยทำให้เราเกิดการพัฒนาตนเองได้อย่างไร .ประโยชน์มีมายมายคะ ดังนี้

เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ - ทั้งนี้การที่เรามีโอกาสได้พูดคุยกับบุคคลต่าง ๆ จะทำให้เราเป็นคนมีโลกกว้างขึ้น ซึ่งทำให้เรารับรู้ถึงความคิดหรือข้อมูลใหม่ ๆ อยู่เสมอ หรืออย่างน้อย ๆ ก็จะทำให้เราเป็นคนทันโลก ทันเหตุการณ์ รับรู้ว่าหน่วยงานหรือ องค์กรอื่นเค้าทำอะไรไปบ้างแล้ว เช่น การนำระบบ Training Road Map มาใช้ การนำหลักของการประเมินผลด้วยวิธีการวัดผลสำเร็จของงานมาใช้ภายในองค์กร เป็นต้น

พัฒนาตนเองจากการประมวลผลข้อมูล - ผู้ได้เปรียบ คือผู้ที่สามารถใช้ข้อมูลที่รับรู้มาเพื่อการพัฒนาตนเอง ผู้ที่แสวงหาโอกาสที่จะสร้างเครือข่ายอยู่เสมอ ผู้นั้นย่อมจะเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกของความพร้อม ในการเปลี่ยนเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา การสร้างเครือข่ายเปรียบเสมือนโมเลกุลแห่งความตื่นตัวกับสิ่งใหม่ ๆ ที่อยู่ในตัวของคุณเอง มันจะทำให้คุณกระหายที่จะหาทางในการพัฒนาตนเอง .ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา และปรับปรุงงานของตนเองตามไปด้วย

เกิดการยอมรับจากเครือข่ายของคุณ - การยอมรับก็คือ ความศรัทธา การได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจ และการได้รับการกล่าวถึงจากเครือข่ายของคุณว่ าคุณเป็นบุคคลที่มีความรู้ และความสามารถในสายอาชีพของคุณเอง ทั้งนี้ประโยชน์ข้อนี้จะเกิดขึ้นได้ แต่ก็อาจใช้ระยะเวลาพอสมควร เพราะนั่นหมายความว่า คุณจะต้องเป็นผู้มีความรู้ และความสามารถในระดับหนึ่งที่จะทำให้เครือข่ายของคุณยอมรับคุณ . แต่เมื่อไรก็ตามที่คุณได้รับการยอมรับ จากเครือข่ายของคุณแล้วหล่ะก็ นั่นหมายถึงการประสบความสำเร็จในสายวิชาชีพของตัวคุณเอง

มีที่ปรึกษา หากคุณเผชิญกับปัญหา - การมีเครือข่ายย่อมจะทำให้คุณมีเพื่อนที่มีหลากหลายรูปแบบ หลายความคิด และแน่นอนหากตัวคุณเองมีปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงาน คุณเองก็สามารถสอบถามความเห็นจากเพื่อนที่เป็นเครือข่ายของคุณ ซึ่งจะทำให้คุณได้รับแนวทางเลือกที่หลากหลาย ที่จะเป็นข้อมูลมากเพียงพอที่จะทำให้คุณสามารถตัดสินใจ หาทางออกกับปัญหาหรืออุปสรรคที่กำลังเผชิญอยู่ นอกจากปัญหาจากการทำงานที่คุณกำลังเผชิญอยู่ คุณย่อมสามารถปรึกษาปัญหาชีวิตซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณกับเพื่อนที่เป็นเครือข่ายของคุณเซึ่งคุณไว้วางใจ

จุดประกายความหวังใหม่ - นอกเหนือจากคุณจะได้รับความรู้ และประสบการณ์ใหม่ ๆ สำหรับการพัฒนาตนเอง และพัฒนาการทำงานของคุณเองแล้ว มันอาจจะเป็นตัวจุดประกายความฝันใหม่ให้เกิดขึ้นกับตัวคุณ ซึ่งจะทำให้คุณมีความคิดริเริ่มหรือ ไอเดียใหม่ ๆ ที่แปลกแวกแนวออกไปจากงานปัจจุบันที่คุณกำลังทำอยู่ เช่น ความคิดที่จะทำร้านหนังสือ ความคิดที่จะเป็นนักเขียน ความคิดที่จะเป็นวิทยากรภายนอก เป็นต้น ซึ่งความคิดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ มันอาจจะทำให้คุณอาจอยากได้หุ้นส่วน หรือได้ที่ปรึกษาในการดำเนินงาน . เครือข่ายของคุณเองนั่นแหละ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่สานฝัน ทำให้ฝันของคุณเป็นจริงได้

การสร้างเครือข่าย คุณสามารถทำให้เกิดขึ้นได้หรือไม่?..ทำได้อย่างแน่นอนถ้าหากคุณมีหัวใจของการพัฒนาตนเอง และเพื่อให้คุณเองมีพฤติกรรมของการสร้างเครือข่าย ขอให้คุณเองเริ่มปฏิบัติตามแนวทางง่าย ๆ ดังนี้

การเป็นนักแสวงหาเครือข่าย - การแสวงหาช่องทางหรือโอกาสในการสร้างเครือข่ายให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าฝึก อบรมในหลักสูตรหรือโปรแกรมต่าง ๆ การเข้าร่วมชมรมที่จัดขึ้น การเข้าร่วมงานสัมมนาต่าง ๆ หรือแม้แต่การท่องอินเตอร์เน็ทบน กระดานสนทนากับเพื่อนร่วมวงการ. คุณเองสามารถทำได้

การเป็นนักสร้างสัมพันธ์ - หากคุณมีโอกาสได้พบเจอกับบุคคลต่าง ๆ แล้วหล่ะก็ อย่าปล่อยให้โอกาสลอยไป .คุณควรเริ่มต้น สร้างความสัมพันธ์ อันดีกับบุคคลต่าง ๆ ก่อน การสร้างประเด็นหรือคำถามเพื่อเริ่มต้น สร้างความสัมพันธ์ กับคนที่คุณอยาก สร้างเครือข่ายด้วย หรือการเริ่มต้นด้วยให้ความช่วยเหลือกับเครือข่ายของคุณเองก่อน ต่อจากนั้น คุณควรขอนามบัตร หรืออีเมล์ หรือขอเบอร์โทรศัพท์เพื่อการติดต่อในครั้งต่อไป

การเป็นผู้รักษาสัมพันธ์ - หลายต่อหลายครั้งที่คุณหยุดการสร้างเครือข่ายด้วย การขาดการติดต่ออย่างต่อเนื่อง นักสร้างเครือข่ายที่ดี ต้องเป็นผู้รักษาความสัมพันธ์ที่ดีด้วย คุณอาจส่งข้อมูลข่าวสาร หรือบทความต่าง ๆ ที่น่าสนใจให้กับเครือข่ายของคุณเอง การโทรหรือส่งอีเมล์สอบถามสารทุกข์สุขดิบ หรือขอความช่วยเหลือจากเครือข่ายของคุณ หรือแม้กระทั่ง คุณอาจนัดพบปะ หรือ สังสรรกันเป็นบางโอกาส .อย่างน้อย ๆ ก็ไม่ทำให้เครือข่ายของคุณลืมคุณไป

ดังนั้นการพัฒนาตนเองที่นอกเหนือจากการอ่านหนังสือตำรา การเข้าฝึกอบรมสัมมนา การสอนงาน การให้คำปรึกษาในขณะทำงาน การสร้างเครือข่าย เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการพัฒนาตนเองที่คุณอาจลืมนึกถึง การสร้างเครือข่าย จะทำให้คุณเป็นผู้มี วิสัยทัศน์ กว้างไกล และมีเพื่อนมากมายที่จะให้คำปรึกษาแนะนำ และความช่วยเหลือต่าง ๆ กับคุณ

****จงเปิดโลกทัศน์ของตัวคุณเอง ด้วยการแสวงหา การสร้าง และการรักษาสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายของคุณ*****