ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์


NovaBizz และ เว็บเครือข่าย (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ") เป็นรูปแบบส่วนบุคคลซึ่งผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ติดต่อ ผู้ผ่านเข้าระบบออนไลน์สื่อสารผ่านเว็บไซต์ไม่ว่าวิธีใด รวมถึง ผู้เข้าชมเว็ปไซด์ NovaBizz และ เว็บไซต์ใดๆที่เชื่อมโยงผ่านทาง "เว็บไซต์"นี้ โดยเรียก ณ ที่นี้ว่า "ผู้ใช้บริการ" ต้องยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า "ข้อกำหนดและเงื่อนไข") ที่ระบุด้านล่างนี้ หากผู้เข้าชมไม่ยอมรับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ / หรือ "ข้อกำหนดและเงื่อนไข" แล้ว กรุณาอย่าเข้าชม "เว็บไซต์" นี้ ทั้งนี้ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ"ข้อกำหนดและเงื่อนไข" โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อท่านลงข้อมูลบน "เว็บไซต์"แล้ว การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆใน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ"ข้อกำหนดและเงื่อนไข" จะมีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ทุกท่าน ทั้งนี้ผู้ใช้บริการ"เว็บไซต์" มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อตกลงและเงื่อนไข เพื่อได้ทราบถึงนโยบายล่าสุด ซึ่งผู้ใช้ที่เข้าชม "เว็บไซต์" และใช้บริการ (ที่จะกล่าวถึงด้านล่างนี้) สามารถยุติการใช้งาน "เว็บไซต์" เมื่อยื่นหนังสือแจ้งต่อผู้ให้บริการว่า ไม่สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่เกิดขึ้นได้ หากยังคงดำเนินการใช้ต่อไปจะถือว่า ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไข และต้องปฏิบัติตาม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ / หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกประการ

1. ข้อตกลงทั่วไป

 1. 1.1 เว็บไซต์จัดทำพื้นที่ออนไลน์สำหรับรวบรวมรายการบริการ หรือ สินค้าที่ บุคคลทั่วไป บริษัท และ องค์กรต่างๆ ต้องการนำเสนอ หรือ ต้องการใช้ และ จัดทำการตลาดออนไลน์ให้กับผู้ใช้ "เว็บไซต์" ("บริการ") ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถส่งข้อความไปยังผู้ใช้อื่น หรือ ส่งข้อความให้บุคคลที่3 ผ่านทาง "เว็บไซต์" ได้
 2. 1.2 ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ผู้ซื้อ ผู้ขาย และบุคคลอื่นผู้เข้าชมเว็บไซต์ รับทราบโดยตลอดว่า เจ้าของเว็บไซต์เป็นเพียงผู้จัดพื้นที่ออนไลน์ในเว็บไซต์ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร การเจรจา การเสนอสนองของ ผู้เข้าใช้บริการออนไลน์ในเว็บไซต์เท่านั้น ดังนั้น เจ้าของเว็บไซต์จึงไม่มีส่วนรู้เห็น หรือ มีส่วนได้เสีย หรือ มีส่วนแบ่งทางธุรกิจกับ ผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือ ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการหรือผู้ใช้บริการแต่อย่างใด
 3. 1.3 เว็บไซต์มีส่วนในการดูแล ความเป็นส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ "เว็บไซต์" และเว็บไซต์ได้ใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

2. ข้อห้ามสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์

ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ทุกท่านตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ กระทำการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ต่อไปนี้ ซึ่งถือเป็นข้อห้ามโดยเด็ดขาด

 

2.1 ห้ามไม่ให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ทุกท่านละเมิดหรือพยายามละเมิด มาตรการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ โดยปราศจากข้อแม้ รวมถึงการพยายาม เข้าถึงข้อมูล ที่ไม่เกี่ยวกับการใช้บริการ หรือเข้าไปยังเซอร์ฟเวอร์ (server) หรือ ข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยพยายามทดลอง สแกน หรือ ทดสอบหาช่องโหว่ของระบบ หรือพยายามฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยและระบบการตรวจสอบความปลอดภัย โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือพยายามสอดแทรก การบริการใด ๆ แก่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ท่านอื่น ๆ เจ้าของ หรือเครือข่าย รวมถึงการส่งอีเมล์ที่ไม่พึงประสงค์ ผู้ละเมิดจะถูกดำเนิน คดีทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา
2.2 ห้ามไม่ให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ใช้เว็บไซต์
2.2.1 เพื่อการถ่ายโอน จำหน่าย หรือจัดเก็บสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
2.2.2 เพื่อกระทำการใด ๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางธุรกิจ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น รวมทั้งละเมิดความเป็นส่วนตัว ชื่อเสียง หรือสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือ
2.2.3 เพื่อกระทำการใด ๆ ที่หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ หมิ่นประมาทผู้อื่น รวมถึง อนาจาร ขมขู่ หรือใช้เว็บไซต์ไปในทางที่ผิดหรือน่ารังเกียจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามผู้ใช้บริการเว็บไซต์ทุกท่านพิมพ์ ดาวน์โหลด ทำซ้ำ หรือ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ประการอื่น (หากไม่จำเป็น) รวมทั้งห้ามผู้ใช้บริการเว็บไซต์กระทำการสื่อสารอันไม่สมควรใด ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ทั้งสิ้น หรือ
2.2.4 เพื่อกระทำการผิดกฎหมาย หรือกระทำการใดไปในทางที่น่าจะเป็นความผิด หรือไม่เหมาะสมต่อศีลธรรม จารีตประเพณีอันดี การเมือง ศาสนา ความมั่นคงของชาติ เสถียรภาพของเว็บไซต์ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์
2.3 ผู้ใช้บริการจะไม่ใช้เว็บไซต์ หากเป็นผู้ไร้ความสามารถในการทำนิติกรรมตามกฏหมาย
2.4 ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ต้องไม่ลงโฆษณาที่ให้ข้อมูลผิดเพี้ยน เกินจริง หรือชักจูงไปในทางมิชอบ หรือข้อมูลที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ติดตามมาด้วย ทั้งนี้การโฆษณาทุกประเภทต้องไม่เป็นไปเพื่อการฉ้อโกง หรือขายสินค้าปลอมแปลงหรือไม่มีคุณภาพ
2.5 ผู้ใช้บริการเว็บไซต์สามารถลงโฆษณา เสนอขายสินค้าได้ในเว็บไซต์ แต่ต้องเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ผิดต่อศีลธรรม สินค้าจำพวกอาหารและยาต้องได้รับการอนุญาติโฆษณาจากทาง อย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ก่อน
2.6 ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ต้องไม่ทำการส่งสแปมเมล์ รวมถึงอีเมล์อันไม่พึงประสงค์ประเภทต่าง ๆ
2.7 ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ต้องไม่ใช้เนื้อหาที่ผู้ใช้รายอื่นนำเสนอในเว็บไซต์ นอกเสียจากว่าจะใช้เพื่อการรับ ส่ง ระบุอีเมล์แอดเดรส และ/หรือโต้ตอบการโฆษณา หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.8 ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ต้องไม่ลบ หรือแก้ไขข้อมูล หรือเนื้อหาที่ผู้อื่นลงโฆษณาไว้หรือมีอยู่ก่อนแล้ว
2.9 ห้ามประกาศจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของแอมเวย์ทุกชนิด ทั้งสินค้าใหม่หรือสินค้ามือสอง
2.10 เว็บไซต์ไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการลงประกาศโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่ได้รับความยินยอมจากเว็บไซต์นั้น ๆ และขอสงวนสิทธิ์ในการระงับโฆษณา หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ชำระมาแล้ว (ถ้ามี)

3. ระเบียบการใช้บริการเว็บไซต์

3.1. ระเบียบผู้ใช้บริการลงโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ (ผู้ลงโฆษณา)
เมื่อชำระค่าบริการแก่ผู้ให้บริการเว็บไซต์ หรือ เมื่อยอมรับการทดลองใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้ว ผู้ลงโฆษณาจะต้องทำตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุด้านล่าง และที่ปรากฏอยู่ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลในการลงโฆษณาหรือนำเสนอสิ่งใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์ จะต้องถูกต้องตามข้อตกลงดังกล่าวเช่นกัน
ผู้ลงโฆษณายินยอมที่จะใช้บริการเว็บไซต์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ผู้ลงโฆษณายินยอมและอนุญาตให้ผู้เยี่ยมชมเว็ปไซด์ สามารถเข้าชมโฆษณาของตนหรือเนื้อหาที่ลงไว้ในเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ (ดังที่จะกล่าวถึงในข้อถัดไป) เพื่อการรับ ส่งอีเมลล์ และ/หรือโต้ตอบการโฆษณาหรือข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้ดูแลเว็บไซต์มีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขโฆษณาเมื่อเห็นสมควร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ ณ ที่นี้
ในกรณีที่ผู้ลงโฆษณาเป็นบุคคลทั่วไป ท่านไม่จำเป็นต้องระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขพาสปอร์ตลงในโฆษณา
ผู้ลงโฆษณายินยอมและตกลงให้ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ และ/หรือ หน่วยงานในเครือข่าย ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการจัดสรรการบริการที่จัดโดยผู้ดูแลเว็บไซต์ รวมทั้งบริการการตลาดและกิจกรรมพิเศษต่างๆของผู้ดูแลเว็บไซต์และหน่วยงานในเครือข่าย

3.2. ระเบียบผู้อ่านโฆษณา
ผู้อ่านโฆษณายินยอมให้นำข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่ให้ไว้กับทางเว็บไซต์ไปใช้ เพื่อการรับ ส่ง ระบุ กำหนดที่ตั้ง สืบค้น และ/หรือโต้ตอบการโฆษณาหรือข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ด้านบนจะไม่นำขึ้นสู่เว็บไซต์ ทั้งนี้ผู้อ่านโฆษณายังยินยอมให้ถอดถอนหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่รวบรวมได้จากเว็บไซต์ หรือจากผู้ดูแลเว็บไซต์ เมื่อไม่ปฏิบัติตาม หรือทำผิดวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาแล้วด้านบน

4. ใบรับรองสิทธิ์

เมื่อลงข้อความในเว็บไซต์แล้วถือว่า ผู้ใช้บริการยินยอมให้ทางผู้ให้บริการดำเนินการจัดการลิขสิทธิ์ การเผยแพร่ และสิทธิ์ในการจัดการฐานข้อมูล แต่เพียงผู้เดียว เพื่อให้ทางผู้ให้บริการ ดูแล จัดแสดง และเผยแพร่เนื้อหาในเว็บไซต์ และ ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ณ ที่นี้

5. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อความ รูปภาพ เค้าโครง ฐานข้อมูล กราฟฟิค เสียง หรือ ข้อมูลประกอบเสียง ซอฟท์แวร์ ตราสินค้าและเนื้อความในเว็บไซต์ ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ลงโฆษณา ผู้ลงประกาศหรือผู้ให้บริการ ซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า และไม่สามารถดาวน์โหลดหรือทำซ้ำได้โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อมูลที่มีอยู่แล้วห้ามนำกลับมาใช้ใหม่ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยเด็ดขาดและทางผู้ให้บริการและผู้ลงโฆษณามีสิทธิ์ในข้อมูลเหล่านั้นทุกประการ

6. เนื้อหาและข้อความประกาศ

ผู้ใช้บริการรับทราบ โดยตลอด ว่าผู้ให้บริการไม่ มีหน้าที่ในการ ตรวจสอบหรืออนุมัติเนื้อความใดๆที่ลงประกาศบนเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อความใดๆที่ส่งผ่านทางเว็บไซต์ ดังนั้นไม่ว่าในกรณีใดก็ตามทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบเนื้อความใดๆบนเว็บไซต์ หรือเนื้อความใดๆที่ส่งผ่านทางเว็บไซต์ หรือเนื้อความที่สูญหาย และ ผู้ให้บริการ ไม่เป็นตัวแทนหรือรับประกันเนื้อความ หรือความเที่ยงตรงของเนื้อความที่ลงประกาศบนเว็บไซต์

เนื้อหาหรือรายละเอียดใดๆ บนเว็บไซต์ที่ลงประกาศโดยผู้ใช้บริการ อาจถูกเข้าชมโดยผู้ใช้บริการซึ่งมาจากเว็ปอื่น ซึ่งลิงค์เข้ามาที่เว็ปไซด์ของผู้ให้บริการ ทางผู้ให้บริการไม่ขอรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมใดๆ บนเว็บไซต์ อันเกิดจากผู้ใช้บริการอื่นๆหรือบุคคลที่3จากเว็บไซต์อื่น

ผู้ให้บริการมีสิทธิ์โดยชอบธรรมในการพิจารณาถอดถอนโฆษณา หรือเนื้อหาข้อความใดๆ ที่ลงประกาศบนเว็บไซต์ โดยไม่ต้องชดเชย หรือขอความช่วยเหลือใดๆ จากผู้ลงโฆษณา หรือผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงโฆษณา หรือผู้ใช้บริการ หรือเนื้อความในโฆษณานั้น ฝ่าฝืนข้อกำหนดดังที่กล่าว ไว้ อย่างไรก็ตามในกรณี นี้ไม่ตัดสิทธิ ที่ทางผู้ให้บริการตัดสินใจถอดถอนโฆษณาหรือเนื้อหาข้อความใดๆ ออกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนด

7. ความรับผิดชอบ

การลงโฆษณาหรือการใช้บริการใดๆ กับผู้ให้บริการ ถือเป็นวิจารณญานและดุลพินิจของผู้ใช้บริการโดยแท้ ดังนั้นจำนวนผู้ใช้บริการ ผู้รับบริการหรือผู้เข้าชมเว็บไซต์ ณ วันเวลาใดเวลาหนึ่ง จึงเป็นเพียงการประเมินแนวโน้มหรือสถิติเพื่อให้ประกอบการพิจารณาเท่านั้น ซึ่งในการนี้ผู้ใช้บริการรับว่าผู้ให้บริการไม่อาจกำหนดจำนวนผู้ใช้บริการ ผู้รับบริการหรือผู้เข้าชมเว็บไซต์ว่ามีจำนวนแน่นอนเท่าใด นอกจากนี้ผู้ให้บริการไม่ถือเป็นตัวแทนของผู้ใช้บริการ หรือบุคคลใดที่ได้เข้าใช้บริการใดๆบนเว็บไซต์ และไม่รับผิดชอบใดๆต่อความเสียหาย หรือสูญหายทั้งทางตรงและทางอ้อมอันอาจเกิดจาก หรือเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์เพื่อเหตุผลใดก็ตาม

ถึงแม้ผู้ให้บริการจะมุ่งมั่นในการจัดสรรการบริการที่มีคุณภาพให้กับผู้ใช้บริการ แต่ผู้ให้บริการก็ไม่สามารถรับประกันข้อผิดพลาดของเว็บไซต์ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าเซอฟเวอร์จะปราศจากไวรัสหรือ กลไกที่เป็นอันตรายอื่นๆ หากการใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาเหล่านั้น อยู่ในความต้องการการบริการ ความต้องการอุปกรณ์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการเอง ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อค่าใช้จ่ายเหล่านั้น เว็บไซต์และข้อมูลที่อยู่ภายในได้รับการจัดสรรเพื่อการนำเสนอ โดยปราศจากการรับประกันใดๆทั้งสิ้น ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายผู้ให้บริการไม่รับรองการค้ำประกันใดๆ รวมทั้งปราศจากข้อเสียเปรียบอันอาจเกิดขึ้นต่อไป ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากการจัดจำหน่าย การปฏิบัติตามสิทธิของบุคคลที่ 3 ทำเพื่อหวังผลประโยชน์ และไม่รับรองความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ ความถูกต้องของข้อมูล การบริการ ซอฟท์แวร์ ข้อความ กราฟฟิค และเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงถึงกัน

8. ความเสี่ยง

ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบความเสี่ยงใดใดที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการในเว็ปไซด์นี้ และ เว็ปไซด์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็ปไซด์นี้ ผู้ใช้บริการทุกท่านต้องรับผิดชอบต่อการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้น รวมทั้งรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดจากการลงประกาศ ทางผู้ให้บริการไม่เป็นผู้แทน หรือรับประกันความสัตย์จริง ความเที่ยงตรง หรือความน่าเชื่อถือของการสื่อสารใดๆที่ลงประกาศโดยผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือ รับรองความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ การเชื่อถือเครื่องมือหรือสื่อที่ลงประกาศไว้โดยผู้อื่น ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการทั้งหมด ผู้ให้บริการมีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการและป้องกันไม่ให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงเว็บไซต์ได้ ในกรณีเกิดการละเมิดข้อตกลงการใช้บริการนี้ หรือละเมิดกฎหมาย หรือพิจารณาความเหมาะสมตามธรรมจรรยา นอกจากนี้ผู้ให้บริการยังมีสิทธิ์โดยชอบธรรม ในการพิจารณาไตร่ตรองถอดถอนวัสดุเครื่องมือ เนื้อหา ข้อมูลใดๆที่ให้โทษ ผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความแตกแยก หรือไม่เหมาะสม

9. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์อาจมีส่วนที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ใกล้เคียงได้ ซึ่งเป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณ ทั้งนี้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น อยู่นอกเหนือการรับรองของผู้ให้บริการ หากผู้ใช้บริการได้รับความเสียหายจากการเข้าไปในเว็บนั้นๆ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น

10. การชดเชยค่าเสียหาย

ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ยินยอมชดเชยค่าเสียหาย และ ปกป้องผู้ให้บริการ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนของตน จากการเรียกร้อง การดำเนินคดี การร้องขอสิทธิ์ การชำรุดสูญหาย ของข้อมูลหรือสิ่งใดๆ อันเกิดจากการใช้บริการเว็บไซต์ หรือเกิดจากการฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้ผู้ให้บริการ สามารถดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องได้ทันที โดยไม่จำต้องบอกกล่าว

11. ข้อจำกัดในการบริการ

ผู้ให้บริการมีสิทธิ์โดยชอบธรรมในการปกปิด ระงับหรือจำกัดการใช้บริการ รวมถึงระยะเวลาการลงโฆษณาบนเว็บไซต์ ขนาดของเนื้อหา อีเมลล์ หรือ เนื้อความใดๆที่ส่งผ่านโดยการบริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ทั้งนี้ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการ พิจารณา ตรวจสอบ สืบค้น ผ่านระบบ เพื่อทำการแก้ไข ถอดถอนเนื้อความ ข้อมูลต่างๆที่ลงประกาศบนเว็บไซต์ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่จำต้องได้รับอนุญาต หรือแจ้งสาเหตุ หรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ซึ่งการลงโฆษณากับ Novabizz ต้องยึดตามรูปแบบและคำแนะนำที่จัดไว้ให้ หากสมาชิกท่านใดไม่ปฏิบัติตามรายการต่างๆข้างล่างนี้ ผู้ให้บริการจะไม่อนุญาตให้ลงโฆษณา และเป็นสมาชิกกับ Novabizz

 • ภาษา/คำไม่เหมาะสม: ข้อความที่ไม่สุภาพ ข้อความที่เขียนขึ้นเพื่อโจมตี หรือภาษาที่ไม่เหมาะสมอื่นใด ไม่อนุญาตให้ใช้ในโฆษณา
  และแฟ้มบุคคล (member profile)
 • สื่อ/วัสดุทางเพศ : ไม่อนุญาตให้ลง สื่อที่ไม่เหมาะสม หรือ วิดีทัศน์ ต่างๆ ที่เกี่ยวกับสื่อทางเพศโดยตรง
 • เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม : ห้ามลงเนื้อหาที่เสื่อมเสีย หมิ่นประมาท ข่มขู่ ล่วงเกินทางเพศ ล่อลวง การแบ่งชั้นวรรณะ บ่งชี้ หรือ โจมตีบุคคลอื่น
 • สื่อ/วัสดุผิดกฎหมายI : ห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ หรือ วัสดุที่ผิดกฎหมาย หรือ การบริการเข้าข่ายผิดกฎหมาย และผิดศีลธรรม.
 • สื่อลิขสิทธิ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต : ห้ามลงโฆษณาด้วยเนื้อหา หรือ สื่อ ที่มีลิขสิทธิ์ ที่ปราศจากการได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ
 • ข้อมูลชักนำในทางที่ผิด : ห้ามโฆษณาด้วยข้อความเท็จ ล่อลวง หรือ ชักนำในเชิงหลอกลวง
 • การลงโฆษณาในหมวดหมู่ที่ไม่เกี่ยวข้อง : ไม่อนุญาตให้ลงโฆษณาผิดหมวดหมู่ หรือ โฆษณาที่ขาดความเหมาะสมในหมวดหมู่นั้นๆ
 • การลอกเลียนโฆษณา : ห้ามลอกเลียนโฆษณาที่มีอยู่แล้ว หรือ โฆษณาคล้ายคลึงกัน ในประเภทหรือชนิดเดียวกัน
 • การลงโฆษณาซ้ำ : ท่านสามารถลงโฆษณาซ้ำได้ 1 ครั้งต่อวัน และ รวมทั้งหมดได้ไม่เกิน 5 ครั้ง

12. ข้อตกลงในการระงับการให้บริการหรือการสิ้นสุดการบริการ

ผู้ให้บริการมีสิทธิ์โดยชอบธรรมในการลบหรือระงับการใช้งานของผู้ใช้บริการหรือผู้รับบริการ หรือ หยุดการใช้งานของอีเมลล์ หรือ ที่อยู่ไอพีจากผู้ใช้บริการเว็บไซต์ หรือ หยุดการเข้าชมของผู้ใช้บริการ และ ถอดถอนเนื้อหาในบริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งในการนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้ให้บริการจะไม่ทำการจัดส่งข้อมูล หรือ ไฟล์ใดใดให้กับบุคคลใดทั้งสิ้นที่ลงประกาศ หรือเข้าชมบนเว็บไซต์ให้แก่ผู้ใช้บริการ ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม ทั้งก่อนและหลังการระงับบริการ หรือ ในช่วงเวลาที่ถอดถอนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ออกจากเว็บไซต์ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ผู้ให้บริการทรงไว้ซึ่งสิทธิในการตรวจสอบ สืบค้น ผ่านระบบ ให้ข้อมูล ทำซ้ำ หรือกระทำการใดๆ ให้สามารถนำเอกสาร หรือข้อมูลกลับมาใช้ได้ใหม่ เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ให้บริการ หรือบุคคลอื่น

13. สิ่งที่ไม่รับรอง การดำเนินคดีและการตัดสินคดี

ทางผู้ให้บริการไม่สามารถควบคุมและรับประกันคุณภาพ ความปลอดภัย หรือ ความถูกกฎหมาย ของสินค้าและบริการที่ลงประกาศบนเว็บไซต์ รวมถึงความสัตย์และเที่ยงตรงของรายการสินค้าและบริการ ศักยภาพของผู้ขายในการขายสินค้า ศักยภาพของผู้จัดซื้อในการจ่ายค่าสินค้าและบริการ หรือการดำเนินการใดๆที่เสร็จสิ้นแล้วได้
หากมีกรณีเกิดขึ้นผู้ให้บริการ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนจะไม่รับผิดชอบความเสียหาย สูญหาย หรือค่าเสียหายใดๆอันเกิดจาก เหตุการณ์เหล่านั้น ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะเป็นใครและผลจากการใช้งานจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างไร หรือ การขาดความสามารถในการใช้บริการเว็บไซต์นั้น จะเป็นอย่างไร รวมถึงไม่รับผิดชอบการละเลยหรือการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด้วย

ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กล่าวถึงในที่นี้ ความขัดแย้งหรือเหตุการณ์ใดๆ อันเกิดจากการใช้บริการเว็บไซต์นี้ จะได้รับการคุ้มครอง และแก้ไขภายใต้กฎหมายไทย โดยให้ดำเนินคดีที่ศาลในราชอาณาจักรไทย ทั้งผู้ใช้บริการ ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการต้องยอมรับคำตัดสินของศาล ไทยเท่านั้น