แบบบ้าน Venice

  • Exterior
  • Ground Flr.
  • 2nd Flr.
  • Interior

แบบบ้าน Venice

แปลน แบบบ้าน Venice

แปลน แบบบ้าน Venice
Interior แบบบ้าน Venice