การเงินส่วนบุคคล Personal Financial

 • Tab 1
 • Tab 2
 • Tab 3
 • Tab 4
 • Tab 5

ความหมาย - การเงินส่วนบุคคล

 • การวางแผนรายได้และค่าใช่จ่ายในด้านต่างๆ ด้วยการจัดทำงบการเงิน
 • การวางแผนการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย
 • วางแผนการเงิน-ยานพาหนะ
 • การออม

แหล่งที่มาของรายได้และรายจ่าย

 • เงิน
 • การบริหารเงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่องของบุคคล
 • การบริหารเงินสด และสินทรัพย์สภาพคล่องของบุคคล
 • ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อรายจ่ายของบุคคล
 • งบประมาณรายได้ส่วนบุคคล

การวางแผนรายได้และค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆด้วยการจัดทำงบการเงิน

 • ข้อมูลสำหรับการวางแผนทางการเงิน

การวางแผนการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย (Housing)

การวางแผนการเงินเพื่อยานพาหนะ

การบริหารสินเชื่อส่วนบุคคล

 • วงเงินสินเชื่อ
 • สินเชื่อเพื่อการบริโภค
 • สินเชื่อทางการค้า

การลงทุนส่วนบุคคล

 

ความเสี่ยงส่วนบุคคล

การบริหารการเงินส่วนบุคคล
1    การวางแผนการเงินส่วนบุคคล (Personal Finance Planning)
2    งบประมาณการเงินส่วนบุคคล (Budgeting Personal Financial Standing)
3    การวัดฐานะการเงินส่วนบุคคล (Measuring Personal Financial)

การบริหารสินทรัพย์และเครดิต
4    การบริหารสินทรัพย์ส่วนบุคคล (Personal Assets Management)
5    การบริหารเครดิตส่วนบุคคล (Personal Credit Management)

การบริหารรายจ่าย
6    การบริหารรายจ่ายส่วนบุคคล (Personal Expense Management)
7    การวางแผนทางการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย (House Planning)
8    การวางแผนทางการเงินเพื่อรถยนต์ (Car Finance Planning)
9    การวางแผนภาษีเงินได้ (Tax Income Planning)

การบริหารการลงทุนและหลักประกันความมั่นคง
10  การบริหารการลงทุนส่วนบุคคล (Personal Investment Management)
11  ตลาดการเงิน (Financial Market)
12  แผนการประกันชีวิต (Life Insurance Planning)
13  การวางแผนเกษียณอายุ (Retirement Planning)