ลดน้ำหนัก Weight Loss

ดัชนีมวลร่างกาย (Body Mass Index) เรียกสั้นๆว่า BMI

ค่า BMI อยู่ระหว่าง 18.5 - 24.9 ---->>หุ่นดี
ค่า BMI อยู่ระหว่าง 25 - 29.9 ------>>น้ำหนักเกิน
ค่าBMI อยู่ระหว่าง 30-40 ----------->>อ้วน
ค่า BMI มากกว่า 40 ------------------>>อ้วนมาก
ลดน้ำหนัก