^

ขายที ดินบางบ่อใกลน้ ิคมอุตสาหกรรมบางพลี จาํ นวน 3 แปลง


ขายที ดินบางบ่อใกลน้ ิคมอุตสาหกรรมบางพลี จาํ นวน 3 แปลง

จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอบางบ่อรายละเอียด

ขายที ดินบางบ่อใกลน้ ิคมอุตสาหกรรมบางพลี จาํ นวน 3 แปลง แปลงท ีหน ึง 3-1-21 ไร่ แปลงที สอง 3-1-21 ไร่ แปลงท ีสาม 1-0-52 ไร่ รวม 7 - 2 -94 ไร่ ขายเหมารวมหรือแยกกไ็ ด้
ราค 4.5 ลา้ นบาทต่อไร่
สภาพโดยทว ั ไปที ดิน
ที ดินรวมสามแปลง กวา้ ง 100 ม. ยาว 120 เมตร หนา้ ท ีติดถนนซอย ยาว 100 เมตร
ถนนหนา้ ที ดินผิวจราจรกวา้ ง 4 เมตร เขตทางกวา้ ง 6 เมตร ระดบั ที ดินต าํ กว่าถนนประมาณ 1.00 เมตร ทีี ต88งัั ที ี ดิิน ซอย ม.เคหะวิิลล่่า ถนน สป 1006 ตาํํ บลบางเพรีียง อ.บางบ่่อ จ.สมุุทรปราการ
สถานที ใกลเ้คียง
1 .นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ห่าง 5 กิโลเมตร
2.เคหะเมืองใหม่บางพลี ห่าง 6 กิโลเมตร 3.โรงพยาบาลบางนา 2 ห่าง 9 กิโลเมตร
ถนนหลกั
1.จากปากทางโรงพยาบาลบางนา 2 ถนนบางนา-ตราด ระยะทาง 9 กิโลเมตร 2.จากปากซอย ถนนสป1006 ระยะทาง 2 กิโลเมตร
ศกั ยภาพที ดิน
1.สามารถก่อสร้างโรงงานบางประเภทไดต้ ามผงั เมืองรวมจงั หวดั สมุทรปราการ 2.สามารถ ก่อสร้างอาคารตาม เปอร์เซ็นตร์ อง 10 % ไดต้ ามผงั เมืองรวมสมุทรปราการ 3.สามารถจดั สรรโครงการบา้ นเดี ยวได้
ช่องทางติดต่อ คมสรร เครือศรี 084-909-4030 line komsan83
รายการประกาศ เป็นรายการที่บุคคลทั่วไปลงประกาศ การติดต่อสอบถาม หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือซื้อ-ขาย กรุณาติดต่อกับเจ้าของที่ลงประกาศโดยตรง novabizz.com เป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆประกาศอื่นๆ ของเจ้าของประกาศ


Bing (157.55.39.138) วันนี้ เวลา 12.19 น.