^

บริการให้เช่าและจำหน่ายโต๊ะกระจก เก้าอี้เจรจา ชุดโต๊ะเก้าอี้เจรจา ราคาถูก


บริการให้เช่าและจำหน่ายโต๊ะกระจก เก้าอี้เจรจา ชุดโต๊ะเก้าอี้เจรจา ราคาถูก

จังหวัดกรุงเทพ    เขตตลิ่งชันรายละเอียด

ชุดโต๊ะ HONEY + เก้าอี้ใบไม้ขาว / ใบไม้ดำ(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 3) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1150 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 1800 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 2875 บาท  - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 3450 บาท ชุดโต๊ะ HONEY + เก้าอี้กิ่งไม้ขาว / กิ่งไม้ดำ(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 3) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1150 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 1800 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 2875 บาท  - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 3450 บาท ชุดโต๊ะ HONEY + เก้าอี้ PP สีขาว CW01(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 3) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1150 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 1800 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 2875 บาท  - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 3450 บาท ชุดโต๊ะ HONEY + เก้าอี้ PP สีขาว CW02(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 3) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1150 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 1800 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 2875 บาท  - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 3450 บาท ชุดโต๊ะ HONEY + เก้าอี้ก้นหอย(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 3) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1150 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 1800 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 2875 บาท  - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 3450 บาท ชุดโต๊ะ HONEY + เก้าอี้ PP สีขาว Mali(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 3) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1150 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 1800 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 2875 บาท  - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 3450 บาท ชุดโต๊ะ HONEY + เก้าอี้ PP สีขาว / สีดำ Mavy(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 3) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1150 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 1800 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 2875 บาท  - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 3450 บาท ชุดโต๊ะ HONEY + เก้าอี้ PP สีขาว Lotus(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 3) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1150 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 1800 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 2875 บาท  - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 3450 บาท ชุดโต๊ะ HONEY + เก้าอี้ PP สีขาว Tulip(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 3) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1300 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 2000 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 3250 บาท  ชุดโต๊ะ DAILY กลม + เก้าอี้ใบไม้ขาว / ใบไม้ดำ(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 3) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1150 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 1800 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 2875 บาท  - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 3450 บาท ชุดโต๊ะ DAILY กลม + เก้าอี้กิ่งไม้ขาว / กิ่งไม้ดำ(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 3) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1150 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 1800 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 2875 บาท  - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 3450 บาท ชุดโต๊ะ DAILY กลม + เก้าอี้ PP สีขาว CW01(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 3) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1150 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 1800 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 2875 บาท  - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 3450 บาท ชุดโต๊ะ DAILY กลม + เก้าอี้ PP สีขาว CW02(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 3) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1150 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 1800 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 2875 บาท  - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 3450 บาท ชุดโต๊ะ DAILY กลม+ เก้าอี้ก้นหอย(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 3) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1150 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 1800 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 2875 บาท  - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 3450 บาท ชุดโต๊ะ DAILY กลม + เก้าอี้ PP สีขาว Mali(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 3) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1150 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 1800 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 2875 บาท  - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 3450 บาท ชุดโต๊ะ DAILY กลม + เก้าอี้ PP สีขาว / สีดำ Mavy(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 3) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1150 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 1800 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 2875 บาท  - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 3450 บาท ชุดโต๊ะ DAILY กลม + เก้าอี้ PP สีขาว Lotus(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 3) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1150 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 1800 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 2875 บาท  - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 3450 บาท ชุดโต๊ะ DAILY กลม + เก้าอี้ PP สีขาว Tulip(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 3) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1300 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 2000 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 3250 บาท  ชุดโต๊ะ HUTTON + เก้าอี้ใบไม้ขาว / ใบไม้ดำ(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 3) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1150 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 1800 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 2875 บาท  - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 3450 บาท ชุดโต๊ะ HUTTON + เก้าอี้กิ่งไม้ขาว / กิ่งไม้ดำ(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 3) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1150 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 1800 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 2875 บาท  - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 3450 บาท ชุดโต๊ะ HUTTON + เก้าอี้ PP สีขาว CW01(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 3) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1150 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 1800 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 2875 บาท  - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 3450 บาท ชุดโต๊ะ HUTTON + เก้าอี้ PP สีขาว CW02(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 3) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1150 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 1800 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 2875 บาท  - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 3450 บาท ชุดโต๊ะ HUTTON + เก้าอี้ก้นหอย(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 3) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1150 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 1800 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 2875 บาท  - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 3450 บาท ชุดโต๊ะ HUTTON + เก้าอี้ PP สีขาว Mali(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 3) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1150 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 1800 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 2875 บาท  - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 3450 บาท ชุดโต๊ะ HUTTON + เก้าอี้ PP สีขาว / สีดำ Mavy(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 3) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1150 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 1800 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 2875 บาท  - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 3450 บาท ชุดโต๊ะ HUTTON + เก้าอี้ PP สีขาว Lotus(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 3) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1150 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 1800 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 2875 บาท  - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 3450 บาท ชุดโต๊ะ HUTTON + เก้าอี้ PP สีขาว Tulip(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 3) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1300 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 2000 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 3250 บาท  ชุดโต๊ะ DAILY เหลี่ยม + เก้าอี้ใบไม้ขาว / ใบไม้ดำ(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 4) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1400 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 2200 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 3500 บาท  - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 4200 บาท ชุดโต๊ะ DAILY เหลี่ยม + เก้าอี้กิ่งไม้ขาว / กิ่งไม้ดำ(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 4) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1400 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 2200 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 3500 บาท  - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 4200 บาท ชุดโต๊ะ DAILY เหลี่ยม + เก้าอี้ PP สีขาว CW01(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 4) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1400 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 2200 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 3500 บาท  - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 4200 บาท ชุดโต๊ะ DAILY เหลี่ยม + เก้าอี้ PP สีขาว CW02(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 4) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1400 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 2200 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 3500 บาท  - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 4200 บาท ชุดโต๊ะ DAILY เหลี่ยม+ เก้าอี้ก้นหอย(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 4) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1400 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 2200 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 3500 บาท  - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 4200 บาท ชุดโต๊ะ DAILY เหลี่ยม + เก้าอี้ PP สีขาว Mali(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 4) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1400 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 2200 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 3500 บาท  - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 4200 บาท ชุดโต๊ะ DAILY เหลี่ยม + เก้าอี้ PP สีขาว / สีดำ Mavy(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 4) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1400 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 2200 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 3500 บาท  - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 4200 บาท ชุดโต๊ะ DAILY เหลี่ยม + เก้าอี้ PP สีขาว Lotus(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 4) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1400 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 2200 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 3500 บาท  - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 4200 บาท ชุดโต๊ะ DAILY เหลี่ยม+ เก้าอี้ PP สีขาว Tulip(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 4) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1600 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 2500 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 4000 บาท  ชุดโต๊ะ Honey เหลี่ยม + เก้าอี้ใบไม้ขาว / ใบไม้ดำ(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 4) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1400 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 2200 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 3500 บาท  - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 4200 บาท ชุดโต๊ะ Honey เหลี่ยม + เก้าอี้กิ่งไม้ขาว / กิ่งไม้ดำ(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 4) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1400 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 2200 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 3500 บาท  - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 4200 บาท ชุดโต๊ะ Honey เหลี่ยม + เก้าอี้ PP สีขาว CW01(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 4) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1400 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 2200 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 3500 บาท  - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 4200 บาท ชุดโต๊ะ Honey เหลี่ยม + เก้าอี้ PP สีขาว CW02(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 4) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1400 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 2200 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 3500 บาท  - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 4200 บาท ชุดโต๊ะ Honey เหลี่ยม+ เก้าอี้ก้นหอย(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 4) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1400 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 2200 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 3500 บาท  - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 4200 บาท ชุดโต๊ะ Honey เหลี่ยม + เก้าอี้ PP สีขาว Mali(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 4) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1400 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 2200 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 3500 บาท  - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 4200 บาท ชุดโต๊ะ Honey เหลี่ยม + เก้าอี้ PP สีขาว / สีดำ Mavy(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 4) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1400 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 2200 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 3500 บาท  - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 4200 บาท ชุดโต๊ะ Honey เหลี่ยม + เก้าอี้ PP สีขาว Lotus(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 4) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1400 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 2200 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 3500 บาท  - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 4200 บาท ชุดโต๊ะ Honey เหลี่ยม+ เก้าอี้ PP สีขาว Tulip(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 4) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1600 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 2500 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 4000 บาท  Make Sense one stop service บริการอุปกรณ์ให้เช่าสำหรับจัดงาน Event และ Exhibition แบบ One Stop Service เสากั้นบริเขต เสากั้นทางเดินเสาธงญี่ปุ่นโพเดียมอะคริลิก โพเดียมไม้โต๊ะจัดเลี้ยง โต๊ะหน้าขาวเก้าอี้บุนวม เก้าอี้เบาะนวมเก้าอี้พลาสติกสตูลลูกเต๋า สตูลม้านั่งเก้าอี้สตูลบาร์พัดลมไอน้ำชุดโซฟาโมเดิร์นและอุปกรณ์อื่นๆ อีกมากมาย บริษัท เอ็มเอส เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ จำกัดจำหน่าย/ให้เช่าอุปกรณ์สำหรับจัดงาน Event และ Exhibition แบบ One Stop ServiceHotline: 081-9340349 (ดา)Tel: 02-4107753www.msfurniture11.com , www.ms-furmiture11.com , www.msfurniture.co.thEmail: msfurniture11@gmail.com  (ดา)ID Line : 0819340349 / @msfurniture 
 
รายการประกาศ เป็นรายการที่บุคคลทั่วไปลงประกาศ การติดต่อสอบถาม หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือซื้อ-ขาย กรุณาติดต่อกับเจ้าของที่ลงประกาศโดยตรง novabizz.com เป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ
Google (66.249.71.121) วันนี้ เวลา 13.16 น.