ประกันภัยรถยนต์ Car Insurance

การประกันภัย  ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งในหารบริหารการเงินในปัจจุบัน การประกันภัยไม่ได้หมายความว่าเป็นการประกันมิให้ภัยเกิดขึ้น แต่หมายถึงการที่ผู้รับประกัน รับโอนภาระความเสี่ยงภัยจากผู้เอาประกัน โดยสัญญาว่าเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินตามที่ตกลงกันไว้ ผู้รับประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามจำนวนที่รับประกัน โดยผู้รับประกันจะได้รับเงินตอบแทนจำนวนหนึ่งเรียกว่า เบี้ยประกัน

ประกันภัยรถยนต์
ไม่มีใครสามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า แต่ทุกครั้งที่คุณขับรถ คุณสามารถอุ่นใจได้เพราะรู้ว่าตลอดเส้นทางของการใช้รถ ทั้งชีวิต และทรัพย์สินอันมีค่าของท่านจะได้รับความคุ้มครองจากการทำประกันภัยรถยนต์

การประกันภัยรถยนต์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 คุ้มครอง
ความบาดเจ็บต่อร่างกายหรือเสียชีวิตของผู้ประสบภัยจากรถทุกคน
2. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ คุ้มครองความเสียหายของตัวรถยนต์ที่เอาประกัน อันเกิดจากการ
ชน ถูกโจรกรรม ไฟไหม้ และความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินบุคคลภายนอก เป็นต้น แบ่ง ออกเป็น
• การประกันภัยรถยนต์ประเภท 1

• การประกันภัยรถยนต์ประเภท 2

  • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

• การประกันภัยรถยนต์ประเภท 3

  • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ


ประเภทประกันภัยรถยนต

คุ้มครอง
บุคคลภายนอก

คุ้มครองรถยนต์
คันที่เอาประกัน

คุ้มครองบุคคลภายในรถ
คันที่เอาประกัน

ทรัพย์สิน

บุคคล

สูญหาย

ไฟไหม้

การชน

อุบัติเหตุ
บุคคล

ค่ารักษา
พยาบาล

ประกัน
ผู้ขับขี่

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+

*

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2

-

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+

-

-

*


ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

-

-

-


หมายเหตุ : * ต้องเกิดจากกรณีอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 081-6895711 สมพจน์ Fax 02-7048660 E-mail sompoj@srp-consult.com